Senast uppdaterad: 03/09/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
 

Socialnämnden


Socialnämnden bistår med vård, omsorg och stöd i olika former till enskilda människor och familjer som behöver bistånd för att skapa en skälig levnadsnivå eller god livssituation i övrigt. Verksamheten utgår från lagstadgat ansvar, där ambitionsnivån för LSS-verksamhet är goda levnadsvillkor.

Socialnämndens sammanträden är offentliga utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller vid behandling av ärenden i vilka det finns uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Socialnämnden sammanträder onsdag 15 mars kl. 8.30 i Nämndsalen. Handlingarna till sammanträdet kan läsas på länkarna nedan:

1. Kallelse SN 2017-03-15.doc
4. Tjut - Projektportfölj 2017.doc
4. Projektportfölj 2017.doc
5. Tjut - Slutrapport – Uppdrag till förvaltningen på basis av utredning av hemtjänsten.doc
5. Rapport Stöd i genomförande av handlingsplan hemtjänst.docx
6. Tjut -Revidering av ersättning till utförare av hemtjänst.doc
7. Tjut - Svar på revisionsrapport Placerade barn och unga - samverkan avseende hälso- och sjukvård.doc
7. Revisionsrapport Placerade barn och unga - samverkan avseende hälso- och sjukvård.pdf
8. Tjut - Rekommendation att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid.doc
8. Rekommendation från SKL att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid.pdf
9. Tjut - Ansökan om verksamhetsbidrag från Hela människan-RIA Oasen Boden för 2017.doc
9. Ansökan om verksamhetsbidrag till Hela människan-RIA Oasen Boden för 2017.pdf
Delgivning socialnämnd 2017-03-15.doc
Förändringar i anvisningsmodellen EKB samt andelstal 2017.pdf
Kf 2017-02-20 § 16 Charlotte Lenman (M) med avsägelse av uppdraget som ersättare i socialnämnden samt val av ny ersättare för återstående del av mandatperioden.pdf
Kf 2017-02-20 § 17 Erik Hedberg (SD) med avsägelse av uppdraget som ersättare i socialnämdnen samt val av ny ersättare för återstående del av mandatperioden.pdf
Kf 2017-02-20 § 13 Omfördelning av medel till bilpool.pdf
Kf 2017-02-20 § 10 Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av 2016 års löneöversyn avseende ersättning för obekväm arbetstid.pdf
Rapport - Unga personer inom missbruks- och beroendevården.pdf
Kf 2017-02-20 § 8 Revidering av riktlinjer för styrning och uppföljning.pdf
Återkoppling avseende Rekommendation om stödfunktion, 16-02966.pdf
Tillsynsrapport 2016 - De viktigaste iakttagelserna inom IVOs tillsyn och tillståndsprövning för verksamhetsåret 2016.pdf
Beslut i tillsynsärende 2017-002179.pdf

Länkar


Genvägen