Senast uppdaterad: 03/05/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Samråd över detaljplan för Nejlikan 2, Brogatan


Varför görs detaljplanen?

Bodens kommun har som vision att till år 2025 öka befolkningen till 30.000 invånare. För att uppnå detta mål krävs att nya byggrätter för bostadsändamål skapas.

Syftet med planen är att fortsätta tillåta bostäder, att möjliggöra en förtätning av bostäder intill skogsområdet med ca 50 lägenheter.

Berörda fastighetsägare/hyresgäster och närboende får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Synpunkter skickas senast 26 mars till:
Bodens kommun
Samhällsbyggnadskontoret
96186 Boden

Samrådshandlingar

Följebrev��ppnas i nytt f��nster

Planbeskrivning��ppnas i nytt f��nster

Plankarta��ppnas i nytt f��nster

Handlingarna finns även på Stadsbiblioteket Enter galleria och på Samhällsbyggnadskontoret plan 5, stadshuset.

 


Genvägen