Senast uppdaterad: 12/11/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Aktuella ärenden i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige


På den här sidan kan du se vilka aktuella ärendena som ska upp för behandling och beslut på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. Samtliga filer öppnas i nytt pdf-fönster. För att kunna öppna PDF-filer krävs att du har Adobe Reader installerad på din dator. Hämta Adobe Reader gratis här Öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds i Radio Boden 98,2 Mhz.

Protokoll från tidigare sammanträden finns att läsa här Öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om kommunstyrelsen, kommunfullmäktige eller de aktuella ärendena kan du ringa kommunsekreteraren på telefonnummer 0921-621 16.


Ärenden till kommunstyrelsen 2017-12-11 kl 14.00 och fullmäktige 2017-12-18 kl 14.00  

Här är en förteckning över de ärenden som kommer att behandlas på de kommande sammanträdena i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Du är välkommen att kontakta kommunsekreteraren Ingelina Edström på telefon 0921-621 16 eller e-post ingelina.edstrom@boden.se om du vill få del av handlingarna i något ärende.

Kommunfullmäktigeärenden

 1. Revisorerna informerar
 2. Frågor
 3. Delgivningar
 4. Återrapportering av uppdrag. Kvalitetsrapport Fastigheter
 5. Motion från Rigmor åström (M) Införande av verksamma riktlinjer och rutiner för att bekämpa barnäktenskap
 6. Motion från Torbjörn Lidberg (S) Undersök en flytt av det inglasade ångloket
 7. Taxor och avgifter 2018 vid kultur-, firitds- och ungdomsförvaltningen
 8. Taxor vid Bodens ridhus
 9. Revidering av externa kostpriser
 10. Taxa för tillsyn över försäljning i detaljhandeln av folköl, tobak, receptfria läkemedel samt elktroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
 11. Justering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
 12. Ansökan om överlåtelse av tillsyn på avfallsanläggningar
 13. Begäran om kompensation för intäktsbortfall vid nordpoolen på grund av renovering
 14. Beslut om utbetalning av partistöd för 2018
 15. Revidering av Policy för trygghet och säkerhet i Bodens kommun
 16. Antagande av detaljplan för fastigheterna ENEN 1 och 2, BODEN 50:4 samt del av BODEN 56:39 i Bodens centrum
 17. Tekniska förvaltningen, taxor och avgifter 2018
 18. Återrapportering av uppdrag. Kvalitetsrapport Färdtjänst
 19. Uppsägning av aktieägaravtal Future Eco
 20. Revidering av Riktlinjer för trygghetsboende i Bodens kommun
 21. Kommunala val
 22. Nya motioner
 23. Nya medborgarförslag
 24. Nya interpellationer

Kommunstyrelseärenden

 1. Revidering av Riktlinjer för trygghetsboende i Bodens kommun
 2. Avsiktsförklaring gällande samverkan inom gemensamma arbetsmarknadsregionen
 3. Samverkansöverenskommelse kommun/Polis (SÖK)
 4. Medborgarförslag. Dela ut gratis broddar
 5. Ändrad ordning för anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen
 6. Revidering av teckningsrätten inom ekonomikontoret
 7. Bredåkers by om köp av skolan och förskolan i Bredåker
 8. Tillfälligt flyktingstöd för 2017 och 2018
 9. Kommunledningsförvaltningens vekrsamhetsplan 2018-2020 inklusive internkontorllplan
 10. Räddnings- och säkerhetsförvaltningens verksamhetsplan 2018-2020 inklusive internkontrollplan
 11. Anvisning av budget för nyinvesteringar 2018-2020
 12. Godkännande av utvecklingsplan för Kyrkkläppen
 13. Remissvar. Kommunutredningens delbetänkande En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)
 14. Tekniska förvaltningens verksamhetsplan 2018-2020 inklusive internkontrollplan
 15. Framtagande av generella riktlinjer för Idéburet offentligt parnterskap (IOP)
 16. Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan 2018-2020 inklusive internkontrollplan
 17. Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av 2017 års löneöversyn
 18. Fråga till kultur-, fritits- och ungdomnsämnden samt fastighetsnämnden om anläggningar

-          Delegationsbeslut och delgivningar

 
Genvägen