Senast uppdaterad: 04/26/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Information till företag och föreningar


Feriearbeten ordnas inom kommunens förvaltningar, kommunala stiftelser/bolag, hos föreningar/organisationer och privata företag. 

Ett feriearbete är tre veckor. Den första treveckorsperioden innehåller midsommarveckan och blir kortare än de övriga.

Feriearbetet omfattar 6 eller 8 timmars arbete per dag och kan maximalt uppgå till en period om tre veckor d vs 90-120 timmar. Man får inte arbeta mellan kl 23.00 och kl 6.00.

Man har rätt till minst 30 minuters rast om arbetsdagen är längre än 4,5 timmar, minst 12 timmars ledigt för nattvila och 36 timmars sammanhängande vila varje vecka. 

Arbetsgivaren ska utse en arbetsledaren som ska se till att det finns arbetsuppgifter under hela arbetsdagen och hela perioden.

Arbetskläder, skyddskläder, resor till och från arbetet

Innan start ska arbetsgivaren skicka ut nödvändig information till ferieungdomarna som ungdomarna själva ansvarar för som t ex:

  • Kläder efter väder och arbetsuppgifter
  • Resor till och från arbetet

Om skyddskläder måste användas enligt lag och anvisningar från Arbetsmiljöverket ska arbetsstället tillhandahålla dessa.

Arbetsgivare som har ferieungdomar ska ansvara för att arbetet sker under ledning och tillsyn av lämplig person. Det ska finnas tillfredsställande rutiner för hur ferieungdomar introduceras och handleds.

I övrigt se Arbetarskyddsstyrelsens/Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2012:03.

Ansökan och fördelning

Annonsering inför ansökan av feriearbeten görs i lokalpressen, sociala medier, på Bodens kommuns hemsida samt på gymnasie- och högstadieskolorna.

Ungdomarna ansöker om feriearbete på Bodens kommuns webbplats. De som inte får ett erbjudande i första fördelningen ställs på reservlista och får även de ett besked av oss att de kan komma att få ett erbjudande senare.

Finansiering för privata företag

Det ges som ett bidrag till arbetsgivaren och rekvireras i efterskott. Storleken motsvarar den timlön exkl. sociala avgifter som kommunen skulle ha betalat till ungdomen. Arbetsgivarna ska betala avtalsenlig lön för sitt avtalsområde även om kommunens bidrag inte täcker kostnaderna.

Arbetsplatserna ska ha kollektivavtal och vara godkända av berörd facklig organisation. Till arbetsplatserna anvisas ungdomen från kommunens ”kö” men kommunen är inte den som anställer och har inte heller arbetsgivaransvaret. Feriearbeten ska i första hand erbjudas till besöksnäringen. 

Lön och lönerapportering

Handledaren på arbetsplatsen ansvarar för att dela ut blankett för tidrapportering  och informera om hur lönerapportering sker.

Om ungdomen arbetar på så kallad obekväm arbetstid ska respektive arbetsställe stå för den extra kostnaden.

Löneutbetalning hos privata arbetsgivare sker enligt företagets egna rutiner.

Lönen för feriearbete i kommunens regi är:

  • Ungdom 16-17 år 56 kr/timme
  • Ungdom 18 år- 61 kr/timme

I beloppet ingår semesterersättning.

Ytterligare information hittar ni på www.boden.se


Genvägen