Till innehållet på sidan
Varning

Coronaviruset i Boden

Klicka på länken i den här bannern för att läsa information om aktuell smittspridning i Boden, restriktioner och annan påverkan på kommunala verksamheter.
Klicka här för att läsa mer »


Beskrivning

Varje medlem i en kommunen (Medborgare) har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Beslutet ska upphävas av förvaltningsrätten, om den som klagar kan visa att - beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen, 3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning. Beslutet överklagas skriftligt. I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagandet ska ges in till förvaltningsrätten. Adressen till förvaltningsrätten är Förvaltningsrätten i Luleå, Box 849, 971 26 Luleå. Överklagandet måste lämnas inom till förvaltningsrätten senast tre veckor efter att protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Anslagstavlan finns på kommunens hemsida. För delegationsbeslut gäller att överklagandetiden räknas från att beslutet tillkännages på anslagstavlan. Om kommunen tillämpar ordningen att delegationsbeslutet anmäls till nämnden, gäller överklagandetiden från att nämndens protokoll tillkännages på anslagstavlan. Vid prövningen av överklagandet får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före överklagandetidens utgång.


Vissa beslut kan överklagas enligt andra regler

Vissa kommunala beslut överklagas enligt andra regler. Det gäller främst beslut om enskildas rättigheter och skyldigheter, som till exempel bygglov och bistånd enligt socialtjänstlagen. Sådana beslut kan överklagas endast av den eller dem som beslutet rör. Den här typen av överklaganden kallas ofta förvaltningsbesvär. Den som är behörig att överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär får en skriftlig förklaring om hur man går till väga för att överklaga tillsammans med själva beslutet.

AnslagstavlanTillbaka till anslagstavlan