Senast uppdaterad: 02/06/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Alternativ till god man


Man kan bara få en god man eller förvaltare om det behövs. Om hjälpbehovet kan tillgodoses ett mindre ingripande sätt, ska det sättet väljas först. Exempel på mindre ingripande insatser är hjälp av nära anhörig, fullmakt, socialtjänstens insatser eller personligt ombud.

Hjälp av nära anhörig
Från den 1 juli 2017 kan nära anhöriga hjälpa varandra med vardagliga frågor utan att ha fullmakt (17 kap. föräldrabalken). Överförmyndarnämnden kan avstyrka att godmanskap och förvaltarskap anordnas om nära anhöriga kan hjälpa till. 

Anhörigbehörigheten gäller utan att särskild fullmakt upprättas men omfattar bara ordinära åtgärder med anknytning till den dagliga livsföringen. Make eller sambo, barn, barnbarn, föräldrar, syskon och syskonbarn är i tur och ordning behöriga att företräda den enskilde. Om det finns flera anhöriga under samma position i turordningen företräder ni familjemedlemmen gemensamt och får då komma överens om hur ni löser det rent praktiskt.

Det innebär att du för personens räkning exempelvis kan betala räkningar, teckna hemförsäkring, ansöka om bidrag och handla vissa saker. Du kan även ansöka om stödinsatser som hemtjänst och äldreboende.
Den situation som gör att personen behöver hjälp måste ha inträffat efter 18-årsdagen för att det ska vara möjligt att använda de nya reglerna om anhörigbehörighet.  Anhörigbehörigheten är underordnad andra ställföreträdarskap. Det betyder att behörigheten inte gäller om familjemedlemmen sedan tidigare har god man, förvaltare eller företrädare genom framtidsfullmakt.

Framtidsfullmakt
Från den 1 juli 2017 gäller en ny lag om framtidsfullmakter. Den innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Fullmakten utställs alltså för ett framtida behov. Överförmyndarnämnden kan  inte ge råd när en framtidsfullmakt ska upprättas. Om du har frågor om hur du upprättar en fullmakt kan du kontakta en jurist för att få hjälp.

Om du är innehavare av en framtidsfullmakt och du själv, din make, sambo eller dina barn eller någon annan du företräder ska utföra en rättshandling där fullmaktsgivaren är motpart, behöver du kontakta överförmyndarnämnden för att ansöka om en tillfällig god man på grund av jäv. Om en person har god man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken eller förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken har en framtidsfullmakt ingen verkan. 

Om du är orolig över att en framtidsfullmakt missbrukas kan du kontakta överförmyndarnämnden som har rätt att begära in redovisning och upplysningar om hur framtidsfullmakten används. Om överförmyndarnämndens utredning visar att fullmakten har missbrukats kan nämnden förbjuda att fullmakten helt eller delvis inte längre får användas. 

Vill du veta mer?

Hjälp av nära anhörig��ppnas i nytt f��nster - Lagtext

Framtidsfullmakt ��ppnas i nytt f��nster - Lagtext

Behörighet för anhöriga vid bankaffärer Öppnas i nytt fönster - Svenska bankföreningens faktablad

Framtidsfullmakter ��ppnas i nytt f��nster - Svenska bankföreningens faktablad


Genvägen