Senast uppdaterad: 03/21/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Lokala ordningsföreskrifter torghandel


Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Bodens kommun 

Fastställd av kommunfullmäktige § 233/1995.

Bodens kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 § Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorgen i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel: Centrumtorget, Drottninggatan delen mellan Kyrkgatan och Sadelmakaregatan, Pumptorget och torget på Sävastön.

Upp

Fördelning av saluplatser

3 § Vid fördelningen av saluplatserna gäller följande.

Saluplats bokas och betalas i förväg på tekniska förvaltningens gatuavdelning. Vid kontroll av saluplats ska kvitto kunna uppvisas. Saluplats kan bokas för minst en dag och för högst sex månader. Bokning kan göras högst tre månader i förväg.

Lämplig saluplats tilldelas med hänsyn till storlek och utformning på försäljningsståndet.

Upplåtelse av mer än en saluplats till varje sökande får ej ske.

Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. Ifall innehavare av en saluplats ej intagit platsen vid försäljningstidens början eller anmält till gatuavdelningen att platsen kommer att nyttjas senare på dagen, har gatuavdelningen rätt att låta någon annan använda platsen.

Upp

Tider för försäljning

4 § Torghandel får endast ske på följande tider.

Försäljning får ske alla helgfria måndagar till fredagar klockan 10.00-18.00, samt dag före helgdag klockan 10.00-15.00 om inte gatuavdelningen medger undantag eller beslutar annat.

Försäljare får tidigast klockan 09.00 börja lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen. Varor och redskap ska vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens slut.

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får gatuavdelningen besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in.

Upp

Placering av varor, redskap och fordon

5 § Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik vid eller mellan saluplatserna.

Under försäljningstiden (helgfria måndagar till fredagar klockan 10.00-18.00 och dag före helgdag klockan 10.00-15.00) får försäljares fordon ej framföras på försäljningsplatsen.

För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs tillstånd av tekniska förvaltningens gatuavdelning. Tillstånd kan medges om fordon eller släpvagn krävs för att klara försäljning.

Upp

Innehavarens upplysningsskyldighet

6 § En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens namn, postadress och telefonnummer.

Upp

Förbud mot försäljning av vissa varor

7 § Sprängmedel, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de allmänna försäljningsplatserna.

Upp

Försäljning av livsmedel

8 § Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (1971:511) och livsmedelsförordningen (1971:807) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.

Upp

Renhållning m.m.

9 § Innehavare av saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut städa, samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att föra bort och lägga det i anvisad behållare för sopor.

Innehavaren ska se till att saluplatsen har ett estetiskt vårdat utseende samt hålls ren och snygg.

Upp

Avgift

10 § För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Avgiften erlägges i förväg genom inbetalning till tekniska förvaltningens gatuavdelning. I samband med erläggande av avgift kan nycklar kvitteras ut till eluttag samt lunchrum. Nycklar ska återlämnas snarast efter bokningstidens utgång till gatuavdelningen eller i postlåda vid stadshusets entré.

Upp

Överträdelse av föreskrift

11 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § andra och femte styckena, 4 § första - fjärde styckena, 5 §, 7 §, och 9 § kan dömas till penningböter enligt 3 kap, 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.

Upp


Genvägen