Senast uppdaterad: 10/24/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Vanliga frågor


Varför byggs kommunalt avlopp? 

Det grundläggande motivet är att skydda människors hälsa och/eller miljön. Normalt innebär kommunalt vatten och avlopp (VA) en långsiktig hållbar lösning för samlad bebyggelse, i synnerhet där fastigheter är tätt belägna relativt nära sjöar och vattendrag. Kommunens ansvar att i vissa fall inrätta verksamhetsområde för kommunalt VA regleras av 6 § Vattentjänstlagen. 

Hösten 2016 fastställde Mark- och miljödomstolen Länsstyrelsens föreläggande - att Bodens kommun skall tillgodose behovet gällande spillvatten inom Kusån och Kusön genom en allmän avloppsanläggning. 

Genomförandetiden är 5 år, dvs kommunalt avlopp ska vara utbyggt före oktober 2021 enligt myndighetens beslut. 

Bodens kommun har dessutom i aktuell VA-plan pekat ut Norra älvstråket uppströms Vittjärv som ett prioriterat område för framtida kommunalt vatten och avlopp. VA-planen beslutades av kommunfullmäktige hösten 2016. 


Hur kommer utbyggnaden gå till? 

Den dominerande delen av projektet består i att anlägga ledningsnät och pumpstationer för att transportera avlopp från varje fastighet till kommunalt avloppsreningsverk. Kommunen ansvarar för ledningar fram till anslutningspunkt i fastighetsgräns. 

Ledningsnät schaktas normalt i anslutning till vägar och naturmark efter det att nödvändiga överenskommelser med markägare avtalats. De flesta fastigheter i området har sedan tidigare kommunalt dricksvatten. Fastigheter som saknar kommunalt dricksvatten idag kommer att erbjudas anslutning. 

Varje fastighetsägare kommer att få mer detaljerad information kring anslutningspunkt och möjlighet att granska ledningskartor innan genomförandet.


Vad kommer det att kosta att ansluta till kommunalt VA?

Normal VA-taxa vid tidpunkten för anslutning kommer att gälla, dvs särtaxa kommer ej att tillämpas. Detta betyder att kostnad för att ansluta till kommunalt VA inom Norra Älvstråket kommer att beräknas på samma sätt som inom övriga kommunen. En översyn av VA-taxan sker normalt årligen och eventuella förändringar av avgifterna beslutas av kommunfullmäktige i Bodens kommun. 

Anslutningsavgift för kommunalt VA till en normal villafastighet i Bodens kommun är idag ca 100 000 kr inklusive moms enligt VA-taxa 2017 beslutad i kommunfullmäktige. Framtida avgifter kan komma att justeras. 


Måste alla fastigheter ansluta till kommunalt avlopp? 

Fastighetsägare måste som regel ansluta till kommunalt avlopp när detta finns tillgängligt, dvs enskilda avloppslösningar kommer på sikt ej att vara tillåtna inom verksamhetsområdet. 

De fastigheter som är inom verksamhetsområde för vatten och avlopp är skyldiga att betala anslutningsavgift när kommunalt VA byggts ut. 

Den normala arbetsgången är att anslutningsavgift faktureras fastighetsägaren efter det att kommunen byggt fram till tomtgräns och meddelat förbindelsepunktens läge. 


Kommer det att samordnas med bredband/fibernät?

Bodens kommun har inlett kontakt med aktörer inom fibernätsutbyggnad. Avsikten är att samordna VA-utbyggnaden med deras fibernätsutbyggnad, vilket avsevärt ökar sannolikheten att bredbandsanslutning kommer att kunna erbjudas till samtliga fastigheter i området. Det innebär även minskade störningar då schaktarbeten kan samordnas.


Kontaktinformation


Telefon: 0921-620 00
E-post: norraalvstraket@boden.se
Kontakt: Magnus Bäckström

Genvägen