Senast uppdaterad: 04/12/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Slamtömning - renhållningsföreskrifter


Utdrag ur Bodens kommuns renhållningsföreskrifter

§ 21 Avloppsanordningar (slamavskiljare och slutna tankar), fettavskiljare och oljeavskiljare ska vara lättillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska lätt kunna öppnas av en person, maximal vikt på luckan 15 kg, och får inte vara övertäckt när tömning ska ske. Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas kan en vikt på 35 kg accepteras. Då ska locket vara försett med någon form av handtag och arbetsmiljöverkets riktvärden för dragmotstånd får ej överskridas. Tyngre lock och hinder medför dyrare tömningar enligt kommunens renhållningstaxa.

Anordningarna ska vara försedda med botten för at undvika inblandning av sten och grus i slammet och vara funktionsduglig, inga trasiga insatser. Fastighetsinnehavaren svarar för anläggningens anskaffning, skötsel och underhåll.

Avståndet mellan uppställningsplats för slamsugningsfordon och avloppsanordningar bör inte överstiga 15 meter. För varje påbörjad 15 m extra slangdragning utöver de första 15 m debiteras extrakostnad enligt taxa.

§ 22 Tömning av slam från slutna tankar och från slamavskiljare ska ske minst en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion.

Extra tömning av slamavskiljare och sluten tank sker vid behov och faktureras enligt kommunens renhållningstaxa.

Tömningsordning��ppnas i nytt f��nster, tömningsdag och tid, bestäms av kommunen eller den entreprenör som på uppdrag av kommunen sköter tömningen.

Behöver du tömning tidigare, vill ha en senare tömning eller ytterligare en tömning räknas det som extratömning
Extra tömning sker mot förhöjd avgift Öppnas i nytt fönster efter särskild beställning.

Beställning gör du via Bodens kommuns e-tjänster��ppnas i nytt f��nster.
Gå in under Bygga och bo så hittar du en tjänst som heter Slambrunn - extra tömning.
Här använder du din e-legitimation.


Genvägen