Senast uppdaterad: 10/31/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Bidrag till enskilda utfartsvägar


Kommunalt bidrag till enskilda utfartsvägar inom Bodens kommun, kan i mån av tilldelade medel, delas ut för sommar- och vinterunderhåll enligt följande.

Villkor

Kommunalt bidrag lämnas under förutsättning att minst en intressent är boende vid vägen året om. Sökande kan vara vägförening eller året om boende efter vägen.

Väg med bidrag får inte stängas av för allmänheten utan kommunens godkännande.

Bidragsberättigad väg ska ha vinterväghållning och vara farbar för personbilar.

Med bidragsberättigad väg avses hela vägens längd från allmän väg, enskild väg med statsbidrag eller annan enskild utfartsväg med bidrag och fram till den längst bort året om bebodda fastighetens (gårdsplan) entré eller av besiktningsman godkänd sträcka minskad med 100 meter. Vid fler än en året om boende efter bidragsväg kan vid ansökan från vägförening ytterligare utfartssträckor över 100 meter adderas till bidragssträcka utan längdavdrag.

Bidrag

I mån av tilldelade medel betalas det kommunala bidraget till enskilda utfartsvägar ut med följande belopp per meter bidragsberättigad väg och år. Beloppen nedan fastställdes av kommunfullmäktige 2010-09-27 § 80 och indexregleras varje år.

Bidragsberättigad vägsträcka  Belopp 
Upp till 200 meter  7 kronor per meter 
201-500 meter  5,50 kronor per meter 
501-1000 meter  4 kronor per meter 
Över 1001 meter  I mån av budgeterade medel, 
högst 4 kronor per meter


På uppmaning ska verifikat kunna visas upp på utlägg för drift och underhåll på aktuell utfartsväg innan bidrag utbetalas.

Ansökan

Ansökan ska innehålla karta som påvisar avsedd vägsträcka, fullständiga personuppgifter samt adress till den längst bort boende. Vägförening som ansöker om bidrag ska dessutom bilägga föreningens stadgar samt senaste årsmötesprotokoll.

Ny ansökan ska skickas in varje år senast sista oktober.

Ansökan gör du via Bodens kommuns e-tjänster��ppnas i nytt f��nster

Bidrag utbetalas årsvis. Bidrag under 50 kronor utbetalas ej.


Genvägen