Senast uppdaterad: 04/26/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Park och skog


Välkommen till Parkenheten

Parkenheten ansvarar för och sköter om kommunens gröna områden och lekparker med fokus på miljö, kvalitet och utveckling. I skötseln ingår bland annat gräsklippning, beskärning av buskar, nyplantering och renhållning. Parkområdena är indelade i olika klasser där finpark är den klass som kräver mest skötsel. Hit hör bland annat Stadsparken och Kungsbroparken.

Stadsträd planteras fortlöpande i park- och gatumiljöer och allmän platsmark. Mest förekommande är björk, rönn, pil och oxel. Träden kräver regelbunden tillsyn, bevattning av de yngre träden samt åtgärder i form av till exempel beskärning.

Enheten ansvarar också för all kommunal produktiv skogsmark och tätortsnära skog.

Parken är huvudansvarig för löpande skötsel och tillsyn av Storavan - Nedre Avans våtmarksområde.

Parkenheten sköter också om kommunens flaggning, juldekorationer och julgranar.

Ymers udde
Ymers udde


Genvägen