Senast uppdaterad: 03/14/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Mål och värdegrund för Björknäsgymnasiet


Vår  värdegrund

Björknäsgymnasiets värdegrund

Björknäsgymnasiet är en del av samhället, och samhället är en viktig del i skolan. Vi som arbetar och studerar på Björknäsgymnasiet är ambassadörer och nyckelpersoner för utveckling och framtid, där yrkesstolthet och yrkesskicklighet är avgörande.

Björknäsgymnasiet är skolan där elever och personal ansvarar för sitt eget lärande.

Björknäsgymnasiet är skolan där elever och personal ansvarar för vår gemensamma arbetsmiljö.

Björknäsgymnasiet är skolan där yrkesstoltheten är i fokus. Yrkesstoltheten definieras som:

  • elev/kundfokus
  • kunskap
  • yrkesetik

1. Arbete mot kränkande behandling

Inga elever ska utsättas för kränkande behandling eller utanförskap. Alla vuxna agerar tydligt för att visa att detta inte tolereras samt följer gällande likabehandlingsplan och planen mot kränkande behandling för att förebygga och ge eleverna verktyg att själva förhindra kränkande

behandling och utanförskap. På Björknäsgymnasiet är det nolltolerans.

 

Mål

  • Alla elever känner sig trygga i skolan
  • Inga elever utsätts för kränkande behandling eller utanförskap.

 

Beskrivning av arbetet:

Likabehandlingsplanen ska förankras både hos elever och pedagoger vid varje läsårs start. Likabehandlingsplanen revideras minst en gång per läsår efter att en SWOT-analys gjorts tillsammans med elever.

 

Utvärdering

Vid elevhälsoteamets möten utvärderas arbetet mor kränkande behandlings. Via enkäter till eleverna. Kontinuerlig diskussionspunkt vid personalkonferenser.

 

2. Inflytande och delaktighet

Dialog och delaktighet för ungdomar, pedagoger och föräldrar är en självklarhet för den kommunala verksamheten. Föräldrar erbjuds möjligheter till delaktighet på flera sätt, där viktigaste kontakten är med mentor. Elever har löpande kontakt med sin mentor och skolan erbjuder eleven och dennes föräldrar ett utvecklingssamtal varje termin. Tillsammans med mentor kommuniceras den individuella studieplanen. Elever upplever att de har möjlighet till inflytande över sitt lärande.

 

Mål

  • Alla elever ska känna delaktighet och inflytande över sitt lärande. Föräldrar ska känna delaktighet i sitt barns/ungdoms skolgång.

 

Beskrivning av arbetet

Via schoolbook kan både elever och föräldrar följa elevens skolgång. Eleven erbjuds tillsammans med sina föräldrar utvecklingssamtal varje termin. Eleven tillsammans med mentor kommunicerar den individuella studieplanen.

 

Utvärdering

Utvärdering

Främst via den årliga enkätundersökningen men även via elevrådet där frågan om inflytande och delaktighet ska vara en stående punkt på agendan.

 

3. Ökad måluppfyllelse

Gymnasieskolans fokus är att höja kvaliteten årligen så att eleverna lär sig mer och därigenom når högre resultat.

 

 

Mål

Alla elever ska nå minst betyget E i de olika kurserna.

 

Beskrivning av arbetet

Eleverna ges möjlighet att tillägna sig de grundläggande kunskaper som ger förutsättningar för ett livslångt lärande. Om det finns skäl att tro att eleven kan få svårigheter att nå målen kommer eleven att erbjudas stödinsatser som utformas i samråd mellan eleven, föräldrar och mentor.

 

Utvärdering

Minst en gång per termin ska mentor tillsammans med eleven se över elevens skolsituation beträffande måluppfyllelse. Vid elevhälsoteamets möten utvärderas de olika stödinsatser som gjorts under perioden. Vid behov omfördelas stödinsatserna.

 

4. Arbetsro

Trygghet, trivsel och arbetsro är avgörande för goda resultat därför är det särskilt viktigt att detta omfattar alla elever. Björknäsgymnasiet ställer höga förväntningar på att eleven uppträder och beter sig så att eleven bidrar till att dennes skolkamrater får arbetsro.

 

Mål

  • Alla elever ska känna att de har arbetsro vid Björknäsgymnasiet.

 

Beskrivning av arbetet

Alla elever påminns dagligen om vikten av arbetsro. Mentorer pratar med sina elever om sambandet mellan goda resultat och arbetsro. Elevrådet får också i uppdrag att prata med sina klasskamrater om vikten av arbetsro.

 

Utvärdering

Dels via den årliga enkäten som alla elever genomför men även vid mentorssamtalen.

 


Genvägen