Senast uppdaterad: 03/14/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Plan för drogförebyggande arbete


 

Björknäsgymnasiet

Handlingsplan

Alkohol och droger

 

Björknäsgymnasiets mål           

Alla på Björknäsgymnasiet arbetar för en alkohol- och drogfri skola. Stöd för detta arbete finns i Skollagen, Arbetsmiljölagen, och Socialtjänstlagen. Skolan räknas som en arbetsplats och skall vara drogfri. Alla vid Björknäsgymnasiet, både personal och elever, innefattas av denna handlingsplan. Generellt rökförbud gäller på hela skolan, inklusive skolområdet.

 

Både elever och personal bör få den kunskap som behövs för att aktivt kunna arbeta med att förebygga och motarbeta bruk av droger.

 

Med drogmissbruk avses missbruk av alkoholhaltig dryck eller nyttjande av något som helst slag av narkotika, dopingpreparat, narkotikaklassade sömn/lugnande/smärtstillande medel eller sniffning.

 

 

Målet med denna handlingsplan

Målet med denna handlingsplan är att:

 • på ett tidigt stadium uppmärksamma drogproblem
 • anställda och elever med drogproblem skall våga söka hjälp
 • anställda och elever med drogproblem skall få hjälp

 

Förebyggande arbete

 • Information om handlingsplanen till elever och föräldrar. Handlingsplanen skall även finnas tillgänglig på skolans hemsida.
 • En viktig del av det förebyggande arbetet är att ha kunskap om alkohol och droger.

Därför bör återkommande kunskap kring detta ämne i form av information, undervisning och olika temasatsningar ges till både elever och personal.

 • Regelbundna träffar minst 2 gånger/termin; ledningsgrupp, elevhälsa, socialförvaltningen, ungdomsmottagning och polis.
 • Under ht 2013 startar ett projekt HEL (Hälsa, elev och livsstil) där delar av skolans program (ES, EK, RL samt VO) är engagerade.
 • Samtal kring skolans ordningsregler, mål och värdegrund. Dessa diskuteras och gås igenom med eleverna vid läsårsstart av respektive klassföreståndare/mentor

 

Vid misstanke om drogaktivitet hos elev

Annan orsak till påverkan hos elev än droger/alkohol skall alltid uteslutas.

 • Vid misstanke om användning av alkohol eller droger kontakta omgående rektor, kurator eller skolsköterska.
 • Denna information ska innehålla följande uppgifter:

a)      Vem/vilka är misstänkta för att ha brukat droger?

b)      Vilka är symtomen?

c)      När och var har iakttagelserna gjorts?

d)      Övrigt – finns fler personer som kan ha gjort iakttagelser?

 

 • Samtal rektor – elev samt kurator eller skolsköterska.
 • I samband med detta samtal kontaktas elevens vårdnadshavare. Beträffande omyndig elev är denna kontakt obligatorisk. Beträffande myndig elev krävs elevens samtycke till kontakten, vilket bör eftersträvas.
 • I samtalet med vårdnadshavare klargörs vilka misstankar som avses och vilken drogpolicy/handlingsplan skolan har.
 • Omyndig elev anmäls alltid till Socialtjänsten enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen (2001:453). Gäller även vid misstanke. Rektor är ansvarig. Är eleven myndig finns ingen skyldighet att anmäla till Socialtjänsten. Framhåll dock situationens allvar och erbjud kontakt med Socialtjänsten för hjälp och stöd.
 • Rektor kallar till Elevvårdskonferens för uppföljning. En åtgärdsplan med tydlig ansvarsfördelning upprättas.

 

Vid konstaterad drogaktivitet

 • Rektor håller kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare.
 • Rektor sammankallar elev, vårdnadshavare, mentor, elevhälsan samt eventuellt berörda myndigheter till Elevvårdskonferens för att upprätta en åtgärdsplan för fortsatta studier. Önskvärt är att få vårdnadshavares medgivande till samarbete med Socialtjänsten.

 

Åtgärder när elev är drogpåverkad

 • Polis kontaktas.
 • Akut drogpåverkad elev ska avvisas från skolan och omhändertas på ett betryggande sätt, för omyndig elev efter kontakt med vårdnadshavare. 
 • Rektor kallar till Elevvårdskonferens enligt ovan. 

 

Åtgärder vid misstanke om försäljning av droger

 • Skolledning och elevhälsan kontaktas.
 • Rektor gör utan dröjsmål polisanmälan.
 • Anmälan görs till Socialtjänsten.
 • För omyndig elev kontaktas vårdnadshavare.

 

 

Vid misstanke om användning av droger hos personal

 

Arbetsledningens roll

 • Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar.
 • Tystnadsplikt gäller för arbetsledningen i handläggningen i varje enskilt fall.

 

 

Arbetsledningen

 • Ingrip omedelbart! En alkohol- eller drogpåverkad person skall tas om hand och hjälpas från arbetsplatsen.
 • Vid misstanke – dokumentera det inträffade
 • Ha ett enskilt samtal med den anställde (facklig organisation kan medverka)

o Erbjud hjälp

o Visa på vilken policy som gäller för skolan

o Förmedla kontakt med lämplig hjälpinstans

 • Rektor gör tillsammans med medarbetaren upp en  rehabiliteringsplan som utformas som ett kontrakt mellan medarbetaren och arbetsgivaren. Facklig företrädare kan med fördel delta om individen godkänner det. Vid behov kan företagshälsovård konsulteras.
 • Ställ krav på att den anställde fullföljer rehabiliteringsprogrammet (individuell handlingsplan)
 • Boka uppföljningssamtal

 

Arbetskamrater

 • Känner du till eller är orolig för att en arbetskamrat har problem med alkohol och droger – prata med personen om att du observerat situationen
 • Alla anställda ska medverka till att skapa bra arbetsförhållanden och en säker arbetsplats.
 • Arbetslaget har ett gemensamt moraliskt ansvar för att hjälpa och stödja när man märker att en arbetskamrat har problem. Arbetskamrater bör tänka på att inte skydda eller hjälpa till att dölja ett missbruk, det hjälper bara honom/henne att fortsätta sitt missbruk ostört.
 • Närmaste chef ska informeras vid misstanke om missbruk eller om någon påträffas påverkad på arbetsplatsen.
 • Tystnadsplikt gäller för arbetstagaren i handläggningen i varje enskilt fall.

 

 

 

Ansvariga arbetsledare/rektorer vid Björknäsgymnasiet är:

 

Gymnasiechef

Vivianne Lindgren

Rektorer

Monica Silverplats- Skytt  BA, EE, FT

Ewa Olausson SA

Kathrun Magito ES, RL, EK

Anders Vall Gymnasiesärskolan

Anette Lund. NA, IM, VO, TE

 

 

 

 

Ansvarig för årlig revidering

Följande handlingsplan skall revideras årligen. Revideringen sker i juni och skall vara klar inför nytt arbetsår.

Ansvarig för att revidering görs årligen är gymnasiechef.

 

Vivianne Lindgren/ verksamhetschef          Anette Lund/ rektor

Ewa Olausson/ rektor                                Kathrun Magito/ rektor

Anders Vall/ rektor                                    Monica Silverplats-Skytt/ rektor


Genvägen