Senast uppdaterad: 03/14/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Plan mot hot och våld


Inledning

För att skapa en trygg arbetsmiljö för elever och personal är det viktigt att motverka förekomsten av beteenden som kan innebära fara för annan person.

Skolledningen agerar utan dröjsmål om någon blir utsatt för hot eller våld under sin skoldag.

 Policy

Åtgärder vid hot och våld i skolan sker enligt Skollagens  kap 5, Trygghet och Studiero.

Allt hot eller våld skall rapporteras till berörd rektor, som efter utredning gör en bedömning om det inträffade är av så allvarlig karaktär att det skall anmälas till polis eller Arbetsmiljöverket.

Polisanmälan görs rutinmässigt vid tillbud.

 Elev som hotar eller misshandlar annan elev.

–        Rektor ansvarar för att en utredning görs av det inträffade.  Beroende på allvaret av företeelsen beslutar rektor om åtgärder enligt Skollagen.

–        Samtal hos kurator anordnas för den hotande eleven.

–        Samtal hos kurator erbjuds den utsatte eleven.

Elev som hotar eller misshandlar någon i personalen

–        Rektor ansvarar för att en utredning görs av det inträffade. Beroende på allvaret av företeelsen beslutar rektor om åtgärder enligt Skollagen.

–        Samtal hos en kurator anordnas för den hotande eleven.

–        Den utsatta personen erbjuds externt stöd.

Anställd person som hotar eller misshandlar elev.

–        Rektor ansvarar för att en utredning görs av det inträffade, och vilka hjälpåtgärder den misshandlande personen är i behov av och/eller om avstängning från arbetet skall ske.

–        Samtal hos kurator erbjuds den utsatta eleven.

Anställd person som hotar eller misshandlar någon i personalen

–        Rektor ansvarar för att en utredning görs av det inträffade, och vilka hjälpåtgärder den misshandlande personen är i behov av och/eller om avstängning från arbetet skall ske

–        Den utsatta personen erbjuds externt stöd.

Utomstående som hotar eller misshandlar elev

–        Rektor ansvarar för att en utredning görs av det inträffade.

–        Samtal hos kurator erbjuds den utsatte eleven.

Utomstående som hotar eller misshandlar personal

–        Rektor ansvarar för att en utredning görs av det inträffade.

–        Den utsatta personen erbjuds externt stöd.

I samtliga fall där omyndig elev är inblandad kommer vårdnadshavare att underrättas

Verksamhetschefen ansvarar för att det i slutet av varje läsår sker en revidering av

ovanstående plan.

Arbetsgång vid möte av hotfull eller våldsam person

Akut skede

All personal som ser/uppfattar hot och våld från elev/personal/utomstående mot elev/personal ska om möjligt ingripa in för att stoppa det.

Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det.

Hjälp den som bli hotad eller attackerad att snabbt ta sig därifrån och om händelsen

utspelar sig utomhus, in i byggnaden.

Se till att ev. skadade får vård.

Se till att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt med och förtroende

för. Läkare skall dokumentera ev. skador.

Utred situationen

Om elev/elever är utsatt: Eleven får ge sin version av händelsen, som dokumenteras av närvarande personal. Om händelsen bedöms vara utredd avslutas ärendet genom att klassföreståndare/mentor, rektor och vårdnadshavare informeras samt STil-rapport görs.

Om personal är utsatt: Den/de utsatta får ge sin version av händelsen, som dokumenteras av rektor alternativt verksamhetschefen, om rektor är den utsatta.

Om händelsen bedöms vara utredd avslutas ärendet genom att skyddsombud informeras samt  STil-rapport görs.

 

Vid allvarligt hot eller våld:

Rektor gör en anmälan av händelsen till polisen. Skyddsombud informeras.

Rektor informerar först personalen och därefter berörda elever om händelsen och vilka

åtgärder som vidtas.

Rektor avgör om fler elevers vårdnadshavare bör informeras om händelsen samt vidtagna åtgärder.

STil-rapport görs. Rektor avgör om det krävs en anmälan till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan (gäller personal).

 

Vidare åtgärder:

Om elev är utsatt: Eleven ska erbjudas hjälp av elevhälsan att bearbeta händelsen. Rektor ansvarar för dokumentation samt att elevens mentor och vårdnadshavare involveras i arbetet och att åtgärdsprogram upprättas. Uppföljningssamtal med elev och vårdnadshavare ska ske efter hand. Mentor ansvarar för samtalen samt dokumentation.

 

Om personal/rektor är utsatt: Rektor/verksamhetschef leder och dokumenterar uppföljningssamtal med den/de utsatta efter en vecka och efter en månad

Rektor/verksamhetschef ansvarar för att en analys av händelsen görs på förvaltningsnivå.

Den/de utsatta ska erbjudas hjälp med krisbearbetning. Elevhälsan då det gäller elever. Externt stöd erbjuds utsatt personal.

 

Vivianne Lindgren, verksamhetschef            Anders Vall, rektor                

Kathrun Magito, rektor                    Ewa Olausson, rektor     Monica Silverplats-Skytt, rektor

                                           


Genvägen