Senast uppdaterad: 11/10/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Policy för politisk information i skolan


Vi vid Björknäsgymnasiet ser som en av våra uppgifter att främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare. Detta gör vi genom att vara öppna för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Det är viktigt att skolan är en plats där elever får möta olika värderingar och åsikter.

Skolan har till uppgift att tydligt visa vilka värderingar som gäller och inte låta budskap som strider mot värdegrunden stå oemotsagda. Skollagen 1 kap §5 säger att:

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Skolan är ingen allmän plats, det är rektor som bestämmer vem som får vistas i skolan. Likaså är det rektor som ansvarar för ordningen i skolan.

Nedan finns vår policy då det gäller politisk information på Björknäsgymnasiet.


Genvägen