Senast uppdaterad: 11/10/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Policy vid hantering av fusk


Här kan du läsa vad som gäller vid fusk.      Policy vid hantering av fusk 

Fuskpolicy för Björknäsgymnasiet

Björknäsgymnasiet ser allvarligt på alla former av fusk och plagiat. Du som elev ska kunna stå för dina uppgifter och vara värd de betyg du får.

Regler vid fusk

Fusk är både ohederligt och orättvist. För att förhindra och motverka fusk i skolan är det viktigt att diskutera frågan i klassen och dra tydliga riktlinjer för konsekvenserna. Björknäsgymnasiet ser mycket allvarligt på fusk och accepterar det inte. Fusk i alla former går emot gymnasieskolans värdegrund, enligt Skollagen

Vad är fusk?

Med fusk menas att eleven under pågående skrivning använder hjälpmedel som inte är tillåtna. Det kan exempelvis vara fusklappar, andras prov, elektronisk utrustning eller andra metoder. Vidare är all kommunikation såsom viskningar, tal och gester, med andra än läraren under provtillfället att betrakta som fusk. Vidare är det inte tillåtet att lyfta miniräknare eller papper från bänken och hålla dessa på ett sådant sätt att andra kan se.

 

Fusk är också att vid inlämning av arbeten ha kopierat från Internet eller på annat sätt skrivit av någon annans arbete helt eller delvis, utan att ange vem som citeras. Det är alltså inte tillåtet att i eget namn lämna in eller framföra sådant som andra skrivit eller sagt oavsett om det är hämtat från tidningar, böcker, Internet, eller någon annan källa. Detta gäller även översättningar. Om en elev skriver i en annan elevs namn räknas detta som urkundsförfalskning vilket i svensk lag är ett brott enligt 14 kap.1§ i brottsbalken (1962:700).

___________________________________________________

 

Vad händer om en elev ertappas med fusk?

Om fusk upptäcks under provtillfället avbryts provet omedelbart för den fuskande. Detsamma gäller om eleven t.ex. har en lapp eller något annat som vaktande lärare önskar granska, men eleven vägrar lämna ifrån sig. Eleven får lämna skrivsalen och rättande lärare kommer inte att befatta sig med provet. Nolltolerans gäller alltså. Detsamma gäller inlämningsuppgifter. Ertappas en elev med fusk vid prov eller inlämningsuppgifter ges inget betyg på det kursmoment som prövas. Hur kunskaperna skall bedömas avgörs av läraren vid senare tillfälle.

 

Att läraren inte till någon del befattar sig med provet eller inlämningsuppgiften, innebär att det inte finns med som betygsunderlag för läraren när det är dags att sätta slutbetyg för den berörda kursen. Betygskonsekvensen av detta är omöjlig att förutse eftersom olika betygsunderlagsgivande aktiviteter har olika stor betydelse för ett slutbetyg. Avsaknad av betygsunderlag för ett omfattande kursmoment kan innebära F i slutbetyg.

 

Att en elev saknar betygsunderlag för ett kursmoment på grund av fusk, är inte i sig skäl för att senare under kursen få komplettera just detta betygsunderlag. Läraren samtalar alltid med eleven. Elevens mentor och ansvarig skolledare ska alltid informeras.  Ansvarig mentor informerar alltid vårdnadshavare för omyndig elev.

 

Om eleven inte erkänner fusk men läraren vidhåller sin uppfattning överlämnas ärendet till rektor som samtalar med berörda och fattar beslut i frågan.

 

Om förseelsen bedöms som grov och tidigare varningar och samtal ej hörsammats kan eleven skiljas från utbildningen. Grov förseelse kan exempelvis vara upprepat fusk i flera olika kurser. I dessa fall är det rektor som utreder situationen och överlämnar ärendet till Huvudman för beslut (utifrån 5:e kapitlet, 17-18§§, Skollagen).

 

________________________________________________

Dessa riktlinjer/förhållningssätt har tagits fram i samråd mellan pedagoger och rektorer.

____________________________________________________

 

 

Checklista för elever:

  • Vid salsskrivningar/prov/examinationer ska du lämna din mobil samt läromedel, anteckningar och allt övrigt material utanför salen. Om du är osäker på vilka hjälpmedel du får ha; fråga läraren.
  • Alla referat och citat som du använder i ett arbete ska ha en källhänvisning med författare, titel och sidnummer. Avskrift utan källa är plagiat och är inte bara fusk utan också ett brott enligt svensk lag.

 

 

 

 


Genvägen