Senast uppdaterad: 03/14/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Serviceförklaring för Björknäsgymnasiet


Serviceförklaringar

Bodens kommun har serviceförklaringar i syfte att visa den service medborgarna kan förvänta sig av kommunen och på sikt stimulera till engagemang från medborgare och kunder i utvecklingen av kommunens service.

Gemensamma serviceförklaringar

Kommunmedborgare samt kunder och brukare av kommunal service kan av kommunen förvänta sig

 • ett trevligt och serviceinriktat bemötande
 • en snabb och korrekt handläggning
 • vid telefonkontakt eller besök få kontakt med någon på den enhet som söks alternativt få lämna ett meddelande
 • svar av telefonväxeln inom fyra signaler
 • begärd enstaka, offentlig handling erhålls samma arbetsdag som begäran framställs
 • att den information som lämnas skriftligt eller på kommunens webbplats är enkel och lätt att förstå

Gymnasieskola

Arbete mot kränkande behandling

 • Inga elever ska utsättas för kränkande behandling eller utanförskap. Alla vuxna agerar tydligt för att visa att detta inte tolereras samt följer gällande likabehandlingsplan och planen mot kränkande behandling för att förebygga och ge eleverna verktyg att själva förhindra kränkande behandling och utanförskap. I Bodens Björknäsgymnasiet är det nolltolerans.

Inflytande och delaktighet

 • Dialog och delaktighet för ungdomar, pedagoger och föräldrar är en självklarhet för den kommunala verksamheten. Föräldrar erbjuds möjligheter till delaktighet på flera sätt, där viktigaste kontakten är med mentor.
 • Du har löpande kontakt med din mentor och skolan erbjuder dig och dina föräldrar utvecklingssamtal varje termin. Tillsammans med din mentor kommuniceras din individuella studieplan.
 • Du som elev upplever att du har möjlighet till inflytande över ditt lärande.

Måluppfyllelse

 • Gymnasieskolans fokus är att höja kvaliteten årligen så att eleverna lär sig mer och därigenom når högre resultat.
 • Fysisk aktivitet genomförs dagligen.
 • Du möts av kunnig och engagerad personal
 • Som elev ges du möjlighet att tillägna dig de grundläggande kunskaper som ger förutsättningar för ett livslångt lärande.
 • Om det finns skäl att tro att du kan få svårigheter att nå målen kommer du att erbjudas stödinsatser som utformas i samråd mellan dig, dina föräldrar och din mentor.

Arbetsro

 • Trygghet, trivsel och arbetsro är avgörande för goda resultat, därför är det särskilt viktigt att detta omfattar alla elever. Vi ställer höga förväntningar på dig att du uppträder och beter dig så att du bidrar till att dina skolkamrater får arbetsro.

Måltider

Inom kostverksamheten genomförs en dialog med barn och ungdomar som kompletteras med riktade enkäter, i syfte att stärka delaktigheten i förbättringsarbetet.

Skolans måltider erbjuder i procent av det dagliga behovet av energi och näringsämnen:

 • Lunch 25-35 %

Genvägen