Företag

Olika lagar och regler gäller för verksamhetsavfall och det avfall som kommunen ansvarar för att samla in. Här benar vi ut begreppen och vad som gäller.

Avfall från verksamheter

Avfallsarbetet styrs av lagar, regler och riktlinjer, och de kommer bland annat från EU, från riksdagen (miljöbalken), från regeringen (avfallsförordningen), samt från Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Riktlinjer hur dessa sedan ska följas ute anges i respektive kommuns avfallsföreskrifter. 

En del avfall är kommunalt avfall vilket innebär att det endast är kommunen, den kommunen upphandlar alternativt auktoriserar som får transportera avfallet. Kommunalt avfall hushållsavfall samt sånt avfall som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll med vissa undantag. 
Som kommunalt avfall räknas bland annat:

  • avfall från livsmedelsbutiker och annan detaljhandel
  • avfall från restauranger, caféer, catering, personalmatsalar (fikarum) och storkök
  • spillfett och fett från fettavskiljare från restauranger, storkök och detaljhandel

Annat avfall är verksamhetsavfall, som till exempel avfall från tillverkning, och det är då verksamheten som ansvarar för att avfallet transporteras och behandlas av en entreprenör som har erforderliga tillstånd. Har du frågor kring avfallshantering kan du kontakta avfallsenheten (e-post) på Bodens kommun.

Obligatorisk insamling av matavfall samt avskiljande av förpackning från dess innehåll

Från och med 1 januari 2024 är det dels lag på separat utsortering av matavfall som gäller gäller alla boende och alla verksamheter, och dels lag på avskiljande av förpackning från dess innehåll (farligt avfall och läkemedel undantaget). Syftet är att dels att minska matsvinnet och materialåtervinna det på bästa sätt, och dels ökad återvinning av förpackningar. 

Dispens från avskiljande av förpackning

En verksamhet som bedömer att man inte har möjlighet till avskiljande av förpackning kan ansöka om dispens från avskiljandet. Dispens kan eventuellt ges om avskiljande inte är genomförbart eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt 3 kap. 16 § avfallsförordningen att skilja förpackningar från innehållet. Miljö- och byggnämnden tar beslut om dispens kan ges. 

I Boden gör vi biogas av matavfallet och i vår förbehandlingsanläggning till biogasen sker ett avskiljande från förpackningen. På grund av detta är det för verksamheter möjligt att lämna över förpackat livsmedelsavfall under förutsättning att onödiga förpackningar tagits bort, som grupp- och transportförpackningar. Men för att verksamheter ska få överlämna förpackat livsmedelsavfall krävs dispens från avskiljandet från förpackning.

Dispensansökan finns längre ner på denna sida.

Mer information finns längre ner.

Förpackningar från verksamheter

På återvinningsstationerna lämnar hushållen sina förpackningar, och kommunen ansvarar för återvinningsstationerna från och med 1 januari 2024.
För verksamheter kan lämna mindre mängder förpackningsavfall på ÅVC alternativt upphandla transporten från entreprenör på marknaden. De som har större mängder kan även lämna sina förpackningar till en mottagningsanläggning för förpackningar alternativt upphandla transporten från entreprenör på marknaden.

Bodens mottagningsanläggning för förpackningar drivs av Miljö och Teknik i Kangos AB och kontaktas via mottagningsplats (e-post) eller via telefon 070-550 28 25. 

Se mer om producentansvar på Näringslivets Producentansvar – NPA   

Ladda ner dokument
Dispensansökan matavfall livsm...
Ladda ner dokument
Nya regler butiker o detaljhan...
Ladda ner dokument
Nya regler restauranger o kafe...
Senast uppdaterad: 2024-06-12