Avfallskärl ett med metallförpackningar två med matavfall på rad utomhus i vintertid.

Förpackningsinsamling - hushåll

Från och med årsskiftet 2024 har insamlingsansvaret för hushållens förpackningar övertagits av kommunerna. Producentorganisationerna har dock fortfarande ansvaret för återvinningen.

Fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI)

Ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningar har från och med 1 januari 2024 övergått till kommunerna. Producentorganisationerna har dock fortfarande ansvaret för återvinningen av förpackningarna.

Varför har kommunerna fått ansvaret?

Syftet med övergången av ansvaret till kommunerna är att det ska bli enklare för hushållen att lämna sina förpackningar till återvinning, tyvärr hamnar en alltför stor del av förpackningarna i det brännbara restavfallet, vilket plockanalyser har visat.

För varje vara du köper idag får du betala en liten del till producentorganisationerna för att de ska återvinna förpackningen. Om du sedan slänger förpackningen i ditt brännbara restavfall så betalar du en gång till för hanteringen av förpackningen, men då går den till förbränning istället och förpackningsmaterialet går till spillo. Då får alltså producentorganisationerna intäkter för att återvinna materialet, men de slipper kostnaden.

Genom att sortera rätt sänker du som konsument dina avfallskostnader och producentorganisationerna får ta kostnaderna för det förpackningsmaterial de använder. Det leder i förlängningen till att producenterna använder mindre förpackningsmaterial, större andelen återvunnet material används och mindre mängder så kallat jungfruligt material behöver tas fram ur vår moder jord.

När ska det vara infört och vilka gäller det?

Senast 1 januari 2027 ska förpackningsinsamlingen vara fullt utbyggt i hela Sverige. Det gäller samtliga hushåll i flerfamiljshus, fritidshus och småhus, men även för hushåll i särskilda boenden, äldreboenden och gruppboenden, det vill säga där personer kan vara folkbokförda.
Det innebär också att hushåll och/eller fastighetsägare inte kan välja bort förpackningsinsamling, det är obligatoriskt att ansluta sig i den takt Bodens kommun erbjuder möjligheten.

Även de verksamheter som är samlokaliserade med hushåll kan ansöka om förpackningsinsamling via kommunen. För att räknas som samlokaliserad krävs att verksamheten nyttjar samma avfallskärl som hushållen, det vill säga de verksamheter som delar avfallskärl med hushåll.

Övriga verksamheter ansvarar själva för sin förpackningsinsamling och tar själva kontakt med entreprenör för uppdraget.
Det är INTE tillåtet för verksamheter att lämna sina förpackningar på återvinningsstationerna (ÅVS) eftersom de endast är till för privatpersoner.

Returpapper och tidningar

Returpapper och tidningar räknas inte som förpackningar, och kommunerna har haft insamlingsansvar för tidningarna sedan 2022. Även returpapper ska samlas in separat och återvinnas. I Bodens kommun samlar vi idag in returpappret via återvinningsstationer, men vi tittar även på andra insamlingslösningar i framtiden.

Vilket insamlingssystem kommer Bodens kommun välja?

För flerbostadshus har Bodens kommun valt auktorisationssystem. Det innebär att fastighetsägare tar kontakt med de auktoriserade entreprenörerna och förhandlar själva för att komma fram till det mest fördelaktiga avtalet. Auktoriserade entreprenörer är BDX Miljö AB, Ragn-Sells Recycling AB och Stena Recycling AB.

För småhus och flerbostadshus pågår arbetet med att analysera vilket insamlingssystem som passar bäst för Bodens kommuns förutsättningar, och beslut kommer att tas under 2024.

Senast uppdaterad: 2024-01-25