Visar ett rum som har avfallskärl efter väggarna och mitt fram i bilen finns en tavla föreställande flera segelbåtar i solnedgång.

Miljörum - Soprum - Avfallsrum

Att planera för en fastighets avfallshantering är ett krävande arbete. Som stöd och vägledning vid planering har Avfall Sverige tagit fram en handbok som i ord och bild beskriver vad man som fastighetsägare, byggnadsplanerare och arkitekt behöver ta hänsyn och höjd för.

Planera avfallsutrymmen från start

Tyvärr produceras stora mängder avfall där människor bor och verkar. För att avfallshanteringen ska fylla bästa möjliga funktion behöver den planeras i ett mycket tidigt skede. Det handlar om att beräkna avfallsmängder, storlek på avfallskärl, hämtningsfrekvenser och antal fraktioner. Det ska vara inbjudande för människorna att välja att sortera rätt utan att slarva, det ska vara enkelt att hålla städat, fräscht och utan besvärande odörer. Hämtningspersonalens arbetsmiljö ska tas hänsyn till och hämtningsfordon har inte tillåtelse att backa, vilket innebär att infartsvägar, vändplaner  och närliggande parkeringar måste vara välplanerade. Eftersom vi bor i ett klimat med både halka och snömängder så behöver även det tas hänsyn till. 
Dagens lagkrav anger de avfallsfraktioner som ska samlas in separat, men ytterligare krav tillkommer, vilket måste tas med i beräkningen.

Handbok för avfallsutrymmen

Som vägledning har branschorganisationen Avfall Sverige under hösten 2023 tagit fram Handbok för avfallsutrymmen  som innehåller råd och anvisningar för transport, förvaring, arbetsmiljö med mera. Handboken är en uppdatering av den tidigare handboken som var från 2018. Aktuell lagstiftning och erfarenheter från avfallsbranschen ligger till grund för råden och anvisningarna, och hänsyn har tagits till både renhållningsarbetarnas arbetsmiljö och tillgängligheten för boende. Insamlingsteknik, fordon och insamlingsbehållare gås grundligt igenom. Handboken är rikligt illustrerad med foton och skisser och vänder sig till bland annat avfallsansvariga, stads- och byggnadsplanerare, fastighetsägare och arkitekter.

Gemensam skyltning i Bodens kommun

I samråd med fastighetsägare har vi tagit fram förslag på ett gemensamt skyltsystem för avfallshantering som kan användas för ett enhetligt intryck.
Vill du veta mer om skyltar kontakta oss via e-post: avfall@boden.se

Skyltsystemet är frivilligt att använda.

Insamlings krav

Vi vill förtydliga att det är förpackningar som det är fastighetsnära insamlingskrav på.
En stekpanna är inte en förpackning utan metallskrot som lämnas på återvinningscentral.

Matavfall ska separeras från övriga sopor och samlas in i matavfallspåsar. Dessa påsar är av majsstärkelse och delas ut varje år. Knyt igen påsen så att matavfallet inte faller ur påsen när den töms.

Matfett och matoljor vill vi inte ha i avloppet så har du fett kvar i stekpannan eller på tallriken torka av med hushållspapper och sätt i matavfallspåsen. Är det en större mängd matfett eller matolja sätt det i en förpackning och lämna till återvinningscentralen på anvisad plats.

Vad får man sätta i deponi

Deponikärl är endast till för trasiga: glas, trasiga speglar, keramik och porslin som är trasigt.

Ladda ner dokument
Handbok för avfallsutrymmen
Senast uppdaterad: 2024-06-12