Röda hus vid vattnet på landsbygden.

Tömning av enskilda avloppsanläggningar

Tömning av enskilda avloppsanläggningar ska ske minst en gång per år, utförs av kommunens entreprenör och faktureras av kommunen. Turlistan för tömning är preliminär och startar någon gång i maj och avslutas normalt i november. Tömningsordning, tömningsdag och tid bestäms av kommunen eller den entreprenör som på uppdrag av kommunen sköter tömningen.

Viktig information om din slamtömning:

  • Brunnen måste vara väl utmärkt med fastighetsbeteckning på en stolpe eller skylt. Om brunnen inte är utmärkt och därför inte kan hittas, debiteras du med en avgift för bomkörning.
  • Anläggningarna ska vara försedda med botten för att undvika inblandning av sten och grus i slammet och vara funktionsduglig, inga trasiga insatser. Fastighetsinnehavaren svarar för anläggningens anskaffning, skötsel och underhåll.
  • Vägen måste vara framkomlig och farbar för tunga fordon. Vintertid måste vägen plogas och sandas.
  • Brunnen måste röjas från buskage och sly och vintertid måste brunnen vara framskottad.
  • Om det finns särskilda instruktioner för tömning av din anläggning ska dessa tillhandahållas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning. Instruktionerna ska även finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen.
  • När slambrunnen tömts bekräftas det med en målad färgprick på brunnslocket.
  • För att undvika skada på fastigheten vidtas försiktighet. Vid tveksamhet dras alltid extra slang för att inte riskera att åsamka skada på fastigheten. Extra slangdragning vid slamtömning medför extra avgifter.
  • Avgifterna och eventuella extraavgifter regleras i Bodens kommuns avfallstaxa samt renhållningsföreskrifter.

Extratömning och akut extratömning av slambrunn

Extratömning av slambrunn sker normalt fredag samma vecka. Om du behöver en tömning före dess eller inom 24 h kan du beställa en akut slamtömning via e-tjänster eller medborgarservice.

För akut slamtömning helgar och kvällar, ring 070-927 99 83.

Kontrollera din anläggning

Du kan läsa om hur din anläggning ska vara utformad och hur du kontrollerar dem på avloppsguiden.se. Information kan även finnas hos tillverkaren av ditt enskilda avlopp.

Tillstånd att köra med tunga fordon på enskilda vägar med nedsatt vikt - tillstånd

Jag/Vi har fyllt i bilagan om tillstånd att köra tunga fordon efter min/vår enskilda väg.

Jag/Vi kontaktar kundtjänst på VAA genom att skicka e-post till va_renhallning@boden.se om vägen inte är farbar just nu. Eller så ringer ni kundtjänst VAA helgfria vardagar mellan kl. 8-12 via växeln 0921-620 00.

Jag/Vi meddelar när vägen är farbar igen till va_renhallning@boden.se eller via växeln 0921-620 00.

Preliminär turlista 

Karta finns under rubriken Turlista, om din by inte finns uppräknad kan du se tömningsområden i kartan.

Se preliminär månad för tömning längre ner på sidan.

Senast uppdaterad: 2024-04-26