Exempelritningar

Här beskriver vi olika typer av ritningar och andra handlingar som ska bifogas ditt ärende.

Observera att ytterligare handlingar kan komma att begäras under handläggningen beroende på projektets omfattning. Se exempel på ritningar längst ner på denna sida.

Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen ovanifrån och kan baseras på ett kartutdrag eller en nybyggnadskarta beroende på omfattningen av byggprojektet. 

På situationsplanen ska alla förändringar vara utritade och måttsatta för att vi ska förstå vad du planerar att göra.

Via e-tjänsten Skapa tomtkarta kan du enkelt ta fram din tomt och rita in det som ska byggas/rivas.

Ritningen ska visa:

  • Nya och befintliga byggnader och anläggningar som mur och plank
  • Markering av byggnader som ska rivas
  • Mått på byggnader och markhöjder
  • Mått till fastighetsgräns från byggnaden

Om en åtgärd sker inuti en byggnad kan det räcka med att bara markera var eller i vilken byggnad på fastigheten ändringen sker.

Fasadritning

En fasadritning är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån, en byggnad har vanligtvis fyra fasader. Vanligtvis har en byggnad fyra fasader i olika väderstreck. Alla berörda fasader ska finnas med på ritningen. Förutom den utvändiga fasaden ska ritningen visa taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor och annat som är en permanent del av fasaden. 

Planritning

På planritningen ska det redovisas hur planlösningen kommer att se ut och om det gäller en tillbyggnad, ange hur det ser ut idag och hur det kommer att se ut efteråt. En planritning visar byggnadens våningsplan ovanifrån med rumsindelning.  På planritningen syns dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner med mera. varje våning separat, till exempel entréplan. övre plan och källarplan. Planritningen ritas vanligtvis i skala 1:100. .

Sektionsritning

När du bygger nytt eller gör förändringar som påverkar konstruktionen behöver du skicka in en sektionsritning. Sektionsritningen visar byggnaden i genomskärning från sidan och visar bland annat golv, bjälklag, tak och skorsten. Rumshöjder och totalhöjder ska anges.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan innehåller olika kontrollpunkter som behövs för att säkerställa att samhällets krav för åtgärden uppfylls och innehålla de punkter som kan uppfattas som kritiska moment i byggnationen där det är viktigt att det blir korrekt utfört.

Kontrollplan krävs alltid i ärenden där det krävs kontrollansvarig.

Takstolsritning

Takstolsritningen ska visa att takens hållfasthet har beräknats enligt gällande konstruktionsregler och rätt snözon. Där traditionella takstolar inte används ska dokumentation för limträbalkar eller motsvarande bifogas. Takstolsritningar får du i regel av din takstolsleverantör.

Konstruktionsritning

En konstruktionsritning visar hur en specifik del av en byggnad är konstruerad. Vid enklare ärenden som växthus eller färdig stomme i byggsats kan det vara en monteringsanvisning med produktinformation från en leverantör. Konstruktions­ritningen innehåller detaljerade anvisningar om hur olika konstruktions­delar ska uppföras och behövs för att verifiera att byggnaden uppfyller de krav som finns. Vilken skala som används varierar beroende på vad ritningen visar. 

Exempel på vad en konstruktions­ritning kan visa är:

  • Grund­konstruktionen
  • Stommen
  • Avväxlingar i väggar
  • Takstolar

Grannmedgivande

För att vidta en anmälningspliktig åtgärd närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns krävs medgivande från berörd fastighetsägare. Medgivandet ska bifogas till anmälan. Kommunen som fastighetsägare av allmän platsmark som vägar, gator, parker naturmark etc. kan aldrig lämna ett medgivande. Därför krävs bygglov för anmälningspliktiga byggnader och friggebodar inom 4,5 meter från kommunens mark.

Blankett för grannmedgivande finns längst ner på denna sida.         

Brandskyddsbeskrivning (med brandplan/planritning)

Redovisa hur brandceller påverkas och hur man upprätthåller rätt brandklassning på byggnadsdelar i byggnader och mellan byggnader.
Ett enfamiljshus är oftast en enda stor brandcell och då är det avstånd mellan byggnader på tomten som är viktigt att redovisa och hur man håller rätt brandklass mellan byggnader, men byggs garage ihop med bostaden ska det vara en egen brandcell med rätt brandavskiljning.

Boverkets hemsida hittar du mer information om skydd mot brandspridning mellan byggnader. 

Vid större projekt bör sakkunnig anlitas. 

Foto

Vid ändringar/tillbyggnader kan foton bifogas som visar hur byggnaden ser ut innan åtgärder görs.  

Har du frågor? 

Kontakta miljö- och byggenheten, mob@boden.se, om du saknar ett kartunderlag till situationsplanen, alt. ring oss via medborgarservice tel 0921-62 000.

Ladda ner dokument
Blankett för grannmedgivande v...
Ladda ner dokument
Enbostadshus_situationsplan
Ladda ner dokument
Enbostadshus_fasadritning
Ladda ner dokument
Enbostadshus_planritning
Ladda ner dokument
Enbostadshus_sektionsritning
Ladda ner dokument
Komplementsbyggnad_Situationsp...
Ladda ner dokument
Tillbyggnad_situationsplan
Ladda ner dokument
Tillbyggnad_planritning
Ladda ner dokument
Tillbyggnad_sektion- och fasad...
Senast uppdaterad: 2024-04-12