Förhandsbesked

Ett förhandsbesked är inte ett muntligt bygglovsbesked som många tror utan är ett medgivande till en nybyggnad på en obebyggd tomt eller ej avstyckad tomt utanför detaljplanelagt område.

När ansöker jag om förhandsbesked?

Ett förhandsbesked ansöker du om när du har planer på att starta ett eventuellt byggprojekt och vill undvika onödig projektering.
Ett förhandsbesked handlar om lokaliseringsprövning där kommunen prövar om det är möjligt att bygga på just den platsen och om man kan lösa t. ex. avloppsfrågor.
Detta innebär inte att du slipper att ansöka om bygglov när det blir dags att förverkliga planerna.

Hur länge gäller ett förhandsbesked?

Ett positivt förhandsbesked gäller i två år från att beslutet vunnit laga kraft. Under tiden som beskedet gäller kan inte kommunen vägra dig bygglov.

Vad kostar det?

En avgift tas ut för handläggningen av ditt ärende. Avgiften regleras i kommunen antagen taxa. 

Vad behöver jag skicka in?

  • Fyll i blankett, se dokument längst ner.
  • Situationsplan/karta i skala 1:400. Den ska redovisa den eventuellt tänkta avstyckningen av tomten samt tillfart och placering av byggnader. Det räcker med ett kartutdrag för att skapa situationsplanen till förhandsbesked.
  • Beskrivning av föreslagen vatten och avlopp lösning.
  • Beskrivning av tänkt byggnad (användning, våningsantal etc.).
Ladda ner dokument
Ansökan om förhandsbesked
Senast uppdaterad: 2024-01-04