Installera eldstad eller rökkanal

Ska du installera eller göra en väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal i byggnader måste du anmäla det till kommunen och en avgift tas ut enligt gällande taxa.

Din anmälan ska innehålla ritningar

  • Vid installation eller ändring av eldstad ska du bifoga en planritning där placering av eldstaden tydligt framgår.
  • Vid installation eller ändring av rökkanal ska du bifoga en fasadritning där skorstenens placering är inritad samt redovisar skorstens höjd över taknock.

Innan arbetet påbörjas bör anmälan ske till skorstensfejarmästaren, (sotaren). Montering av eldstaden får inte påbörjas innan ett startbesked har lämnats. Skorstensfejarmästaren ska besikta och godkänna anläggningen innan den får tas i bruk. Om du installerar en eldstad eller rökkanal utan anmälan och startbesked så kan en sanktionsavgift komma att tas ut enligt Plan och byggförordningen 9 kap 19 §

Senast uppdaterad: 2023-02-01