Norra älvstråket - Kusån/Kusön

Bodens kommun har påbörjat arbetet med att upprätta ett verksamhetsområde för spillvatten och bygga ut vatten- och avloppssystemet inom området Kusön och Kusån.

Utbildning LTA-pumstation

Dessa entreprenörer har deltagit i utbildningen.

Joel Rathod

070-624 60 62

joel_r_564@hotmail.com

Akori AB

070-166 97 96 

Max@akori.se

NyBo Bolagen AB

073-080 78 24

nybobolagen@hotmail.com

Hedsvedjans Åkeri AB

070-335 57 53

Jonas.larsson@hedsvedjansakeri.se

Fårsvedjans entreprenad

 073-830 61 70

farsvedjans@gmail.com

MultCon

010 252 84 03

tomas.j.k@multcon.se

AJ Nord Entreprenad AB

070-590 16 61

andre.virding@ajnord.se

Wfix

070-544 89 15

Marcus.lindberg@wfix.se

 

Varför vi bygger ut vatten- och avloppssystemet

Det grundläggande motivet är att skydda människors hälsa och/eller miljön. Normalt innebär kommunalt vatten och avlopp (VA) en långsiktig hållbar lösning för samlad bebyggelse, till exempel där fastigheter är tätt belägna relativt nära sjöar och vattendrag. Kommunens ansvar att i vissa fall inrätta verksamhetsområde för kommunalt VA regleras av 6§ i lagen om allmänna vattentjänster, LAV. 

Hösten 2016 fastställde Mark- och miljödomstolen Länsstyrelsens föreläggande - att Bodens kommun skall tillgodose behovet gällande spillvatten inom Kusån och Kusön genom en allmän avloppsanläggning.

Genomförandetiden för Kusån och Kusön i föreläggandet är 5 år, dvs kommunalt avlopp ska vara utbyggt före oktober 2021 enligt myndighetens beslut. Se karta, sidan 6-7.

Bodens kommun har dessutom i aktuell VA-plan pekat ut Norra Älvstråket uppströms Vittjärv som ett prioriterat område för framtida kommunalt vatten och avlopp. VA-planen beslutades av kommunfullmäktige hösten 2016.

I maj 2018 fastställdes verksamhetsområden för VA gällande områdena Kusån, Kusön, Rasmyran och Södra Degerbäcken av kommunfullmäktige.

Hur arbetet kommer att gå till

Den största delen av projektet består i att anlägga ledningsnät och pumpstationer för att transportera avlopp från varje fastighet till ett nytt kommunalt avloppsreningsverk som kommer att anläggas i direkt anslutning till befintligt reningsverk i Degerbäcken. Kommunen ansvarar för ledningar fram till förbindelsepunkt.

Ledningsnät förläggs normalt i anslutning till vägar och naturmark efter det att nödvändiga överenskommelser med markägare avtalats. Kommunen gör en beräkning av ersättning för intrång efter samma principer som lantmäteriet och denna ersättning räknas upp med 25% enligt reglerna i expropriationslagen, ExL. Överenskommelsen kommer att ligga till grund för ansökan om ledningsrätt hos lantmäteriet.

De flesta fastigheter i området har sedan tidigare kommunalt dricksvatten. Fastigheter som saknar kommunalt dricksvatten idag kommer att få en förbindelsepunkt för dricksvatten vid fastighetsgräns. Varje fastighetsägare kommer att få mer detaljerad information kring förbindelsepunkt innan genomförandet.

Majoriteten av alla fastigheter kommer att anslutas med LTA-pumpstation. LTA betyder lågtrycksavlopp. Detta innebär att en villapumpstation behöver monteras på fastigheten. LTA-pumpstationen tillhandahålls av kommunen. Installationen ordnas och bekostas av fastighetsägaren. Mer information angående installation mm kommer vid ett senare tillfälle. Från pumpstationen ansluts avloppet till av kommunen anvisad förbindelsepunkt.

Vem utför arbetet?

Bodens kommun har efter upphandling kontrakterat NCC som partner i samverkansprojektet Norra Älvstråket. NCC med underentreprenörer kommer att utföra arbetet.

Boka driftsättning av LTA-pumpstation

Telefonnummer för beställning av besiktning av LTA-pumpstation: 0921-62003. Bokning måste göras minst 5 arbetsdagar innan önskad besiktning. Besiktningar genomförs helgfri måndag till torsdag.

Tidplan för drifttagning av vatten samt avloppsledningar i Kusån-Kusön. Avlopp kan anslutas från 15 september 2021. Vatten kan anslutas från 30 september 2021. 

Fakturering av anläggningsavgift kommer att ske efter 1 oktober 2021. Betalningstid för fakturan kommer att vara 60 dagar.

 

Ladda ner dokument
Informationsblad
Ladda ner dokument
Information LTA-avloppspumpstation.
Ladda ner dokument
Kretsschema och apparatlista
Ladda ner dokument
DXG - datablad
Ladda ner dokument
Flygt ATU 001 - Installations-...
Ladda ner dokument
Xylem - Installations-, drift-...
Ladda ner dokument
Xylem - Installations-, drift-...
Ladda ner dokument
Information maskinförare LTA
Ladda ner dokument
Blankett - Ta avloppsanordning...
Ladda ner dokument
Färdiganmälan LTA-station
Senast uppdaterad: 2024-01-15