Vatten- och avloppsavgifter

Som VA-kund hos Bodens kommun betalar du en avgift för vatten och avlopp. Vår verksamhet är helt taxefinansierad vilket innebär att inga skattemedel används och att vår verksamhet inte är vinstdrivande.

Kommunens vattentjänster är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Såväl dricksvattenleverans som avloppsrening måste hanteras säkert för att skydda människor och miljön.

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnätet, ta hand om och rena avloppsvatten samt dagvatten från gator och fastigheter. Taxan består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter och beslutas årligen av kommunfullmäktige. 

  • Anläggningsavgifterna ska täcka kostnader för anslutning av nya kunder. Denna engångsavgift betalar du som fastighetsägare för att få ansluta fastigheten till vårt ledningsnät.
  • Brukningsavgifterna ska täcka kostnader för drift av den allmänna VA-anläggningen. De ska också täcka kapitalkostnader för investeringar i huvudledningsnät, reningsverk och andra anläggningar. De påverkas i sin tur av olika faktorer som exempelvis klimatförändringar, vilket ökar kraven på förbättrade reningsprocesser. Detta är en årlig avgift som består av både en fast och rörlig del. 

Har du frågor rörande din vatten- och avloppsavgift är du välkommen att kontakta medborgarservice. 

Ladda ner dokument
VA-taxa 2024
Senast uppdaterad: 2023-12-22