Avstängd väg med varningsskylt för trafikarbete.

Ansvarsförsäkring

Om du har råkat ut för en skada eller fått egendom skadad kan du ha rätt till skadestånd. I skadeståndslagen finns det möjlighet att få ersättning om kommunen, eller den entreprenör som anlitats av kommunen, orsakat skadan genom uppsåt eller oaktsamhet.

Krav för ersättning av Bodens kommun

För att Bodens kommun ska kunna hållas ansvarig ska olyckan ha inträffat på en plats där kommunen har väghållaransvar. Det innebär att skadan ska ha skett på Bodens kommuns mark eller på annan plats där kommunen utför arbeten. Kommunen ansvarar inte för skador som uppkommit till följd av vad andra trafikanter gör, exempelvis inte följer trafikregler eller tappar föremål på vägbanan.

En förutsättning för att Bodens kommun ska kunna hållas skadeståndsskyldig är att kommunen ska ha haft kännedom om den aktuell bristen och låtit bli att åtgärda problemet inom rimlig tid.

Bevisbörda

Det är den skadelidande som ska bevisa att Bodens kommun eller dess entreprenörer har orsakat skadan genom uppsåt eller vårdslöshet. Därför ska skadeanmälan tydligt beskriva på vilket sätt kommunen brustit i sitt väghållaransvar.

Innan skadeanmälan

I första hand ska du som skadelidande vända dig till ditt försäkringsbolag. Du kanske har hem-, olycksfalls- eller fordonsförsäkringar. För den del av kostnaderna som din försäkring INTE täcker, kan du som skadelidande rikta ett skadeståndskrav till kommunen för den inträffade skadan, exempelvis ersättning för din självrisk.

Ingen myndighetsutövning

När en enskild riktar ett skadeståndskrav mot Bodens kommun regleras ärendet civilrättsligt. Är den skadelidande inte nöjd med kommunens besked kan den skadelidande ansöka om stämning mot kommunen i allmän domstol.

Skadeanmälan

Skadeanmälan ska göras på blanketten för skadeanmälan. På blanketten svarar du utförligt på de frågor som ställs och bifogar eventuella bilder och skiss över händelseförloppet. Spara kvitton, bilder på skadan och eventuell information som kan vara av betydelse för ditt skadeärende. Det är som sagt DU som skadelidande som har bevisbördan i dessa ärenden. Du ska med andra ord bevisa att kommunen ska hållas ansvarig för skadan. Var därför mycket noggrann när du dokumenterar händelsen.

Skadeanmälan skickas till:

Bodens kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tekniska avdelningen

961 86 Boden

Efter att du skickat in skadeanmälan görs en individuell utredning och prövning innan besked slutligen lämnas i ärendet. Är du missnöjd med beskedet kan du ansöka om stämning mot Bodens kommun och själv, eller genom eget anlitat ombud, föra talan i allmän domstol.

Några exempel på skadetyper

Halkolycka
Bodens kommun framhåller att kommunens entreprenörer och egna väghållningsfordon saknar möjlighet att bedriva driftunderhåll på samtliga av kommunens gator samtidigt. Därför görs prioriteringar. För att kommunen ska anses som skadeståndsskyldig vid halkolyckor måste kommunen ha haft kännedom om halkan men underlåtit att vidta relevanta åtgärder, alternativt inte anpassat underhållet efter rådande väderprognos.

Snubbelolycka
För att kommunen ska kunna hållas ansvarig ska kommunen ha haft kännedom om den aktuella bristen men underlåtit att åtgärda den alternativt varnat trafikanter inom skälig tid (vägmärken eller andra anordningar). Ofta uppmärksammas bristen först då en skada har inträffat och anmälts.

Potthål
En förutsättning för att Bodens kommun ska kunna hållas ansvarig är att kommunen ska ha känt till bristen men inte åtgärdat felet eller inte varnat trafikanter inom skälig tid (vägmärken och anordningar). Gropar i vägbanan kan uppstå väldigt snabbt och kommunen uppmärksammas oftast på bristen först när olyckan har varit framme och kommer kommunen till kännedom genom skadeanmälan alternativt genom felanmälan.

Föremål på vägbanan
Bodens kommun har inte möjlighet att städa bort uppkomna föremål längs vägarna som kommunen saknar kännedom om. Föremål har oftast tappats/lossnat från något fordon. Bodens kommun kan inte hållas ansvarig för samtliga händelser som sker på kommunens mark orsakade av någon annan.

Skada i samband med vägarbete
Den ansvarige entreprenören (den som utför arbetet) är ansvarig att följa såväl lagar som förordningar. Om arbetet påverkar bil-, gång-, eller cykeltrafik så krävs alltid en godkänd trafikanordningsplan. Eftersom det är den sökande entreprenören som bär ansvar vid uppkomst av skada, så vidhåller Bodens kommun att ersättningsanspråk i dessa ärenden riktas och skickas mot ansvarig entreprenör.

Ladda ner dokument
Blankett för att anmäla skada
Senast uppdaterad: 2023-09-25