Vy från landsvägen in mot byn Norriån. Man ser flera runda hus längst bort i bild.

Enskilda statsbidragsvägar

Enligt kommunstyrelsens beslut 2014-12-08 § 154 har beslut tagits att kommunalt bidrag till statsbidragsberättigad väg ska betalas ut. Ansökan om bidrag gör du hos Trafikverket.

Det är ett driftbidrag för barmarksunderhåll och vinterväghållning. På Trafikverkets hemsida kan du som enskild väghållare hämta information om regelverk och förutsättningar för statligt bidrag till enskild väghållning.

Villkor för kommunal bidragsutbetalning

  • Den enskilda vägen ska vara klassad och erhålla statsbidrag från Trafikverket.
  • Driftsbidraget betalas ut efter Trafikverkets godkännande.

Trafikverket beräknar driftskostnaderna för den enskilda vägen och kommunens bidrag utbetalas utifrån dessa beräkningar enligt nedan.

I mån av tilldelade medel ska bidrag beviljas till följande vägkategorier och till högst angivna procenttal. Den kommunala bidragsprocenten får ej heller, tillsammans med den statliga bidragsprocenten, överstiga 90% av beräknade driftkostnader.

Vägkategori

Bidrag från Bodens kommun

Vägbeskrivning

A

30%

Väg för fast boende inom landsbygdsområde

B

55%

Väg för fast boende inom bebyggelseområde och där vägen inte har funktionen enbart som lokalväg.

C

10%

Genomfartsväg för andra än de som bor utmed eller har del i vägen och som till övervägande del genererar trafiken.

 

Det kommunala bidraget betalas ut i mars/april.

Senast uppdaterad: 2024-01-23