En väg med stora röda hus på båda sidor. Det är vinter.

Snöröjning och halkbekämpning

Du ska kunna ta dig fram i stan även om det är halt eller har snöat. Här kan du läsa mer om vad som gäller för skottning och halkbekämpning vintertid, och vilket ansvar fastighetsägaren har.

Tekniska förvaltningens uppgift är att skapa god framkomlighet för alla trafikanter. Förvaltningen ansvarar för att sköta vinterväghållningen på kommunala gator, gång- och cykelvägar. Trafikverket ansvarar för väg 97, Lulevägen och Garnisonsgatan.

Då plogar vi

Snöplogning med lastbil, väghyvel och traktor görs så snart som möjligt efter snöfall. Vi prioriterar de mest trafikerade gatorna, vägarna och gång- och cykelstråk.

Isrivning med väghyvel gör vi på prioriterade vägar när underlaget är ojämnt. Vid dessa tillfällen rensar vi även infarterna till fastigheterna. Bostadsgatorna isrivs en gång per år inför snösmältningen.

Fastighetsägare kan underlätta snöröjningen

Samarbete är en viktig utgångspunkt för att vi ska kunna skapa en bra brevbäring och vinterväghållning i Boden. Alla kan bidra på något sätt och du som är fastighetsägare har ett särskilt ansvar.

Tänk på det här för en smidig snöröjning och postutdelning:

  • Se till att postlådor står så att man kan ploga gatans fulla bredd och att snön kan fördelas lika på bägge sidor i största möjliga mån. 
  • Den snö som hör till din gårdsplan ska också förvaras på din egen tomt. Inte i vägområdet, 
  • på plogvallar eller hos grannen. Detta gäller även vid beställd portöppning. 
  • Märk tydligt upp låga staket, buskar eller annat skyddsvärt som maskinförarna inte kan se då snödjupet ökar. 
  • Klipp och ansa träd och buskar som växer på din tomt så att de inte når utanför din tomtgräns.
  • Parkera inom tomtgränsen vid snöfall, inte på allmän gata. 
  • Fordon och cyklar som avsevärt försvårar snöröjningen eller är felparkerade kan komma att flyttas.
  • Avlägsna snö och istappar från tak så att ingen skadas av nedfallande föremål.

Skador vid snöröjning

Tyvärr kan de stora maskinerna som används vid snöröjning ibland orsaka skador på bland annat staket, postlådor och häckar. Om något blir skadat i samband med snöröjningen, gör anmälan via e-tjänst genom att klicka här. Tänk på att skador på felplacerade postlådor inte ersätts.

Halkbekämpning

Halkbekämpning sker vid behov, först på prioriterade gator, gång- och cykelvägar och busshållplatser därefter övriga gator. Bodens kommun använder inte salt vid halkbekämpning.

Ladda ner dokument
Tips inför vintersäsongen mm
Senast uppdaterad: 2024-02-23