Barnkonventionen

Vad är Barnkonventionen?

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.

Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag.

Barnkonventionen ger alla barn, det vill säga alla som är under 18 år, oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals i frågor som rör dem.

Barnkonventionen består av sammanlagt 54 artiklar. Det är den första delen med artikel 1–42 som är svensk lag och den delen behandlar barns rättigheter. Här finns fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det gäller frågor som rör barn:

§ Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och ingen får bli diskriminerad

§ Artikel 3: Att alltid se till barnets bästa

§ Artikel 6: Att barn har rätt till liv och utveckling

§ Artikel 12: Att barn har en åsiktsfrihet och en rätt att bli hörd i frågor som berör dem

Staten har det övergripande ansvaret, men det är i kommuner och landsting som de flesta beslut tas i frågor som rör barn och ungdomar. Det är därför i arbetet på regional och lokal nivå som det ytterst avgörs hur väl Sverige lever upp till barnkonventionens principer och krav.

Ett land som har skrivit på Barnkonventionen måste lämna in skriftliga rapporter vart femte år till FN:s kommitté för barnets rättigheter. Utifrån granskningen lämnar barnrättskommittén ett utlåtande på saker som de tycker att landet kan bli bättre på.

Den här korta filmen visar på ett enkelt sätt vad barnkonventionen handlar om:

 

 

 

Ladda ner dokument
Strategi för implementering av...
Senast uppdaterad: 2022-02-07