Suddig bild på interiör i restaurang med gäster.

Att återkalla ett serveringstillstånd

I alkohollagens 9 kapitel 17 § regleras i vilka situationer kommunen kan meddela en tillståndsinnehavare en erinran eller varning.

Exempel på förhållanden då påföljder ska övervägas är:

  • om tillståndshavaren inte uppfyller de krav som gällde vid tillståndets meddelande.
  • om tillståndshavaren inte följer de bestämmelser som gäller för servering enligt alkohollagen eller de villkor och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Enligt 9 kapitlet 18 § alkohollagen ska en kommun återkalla ett serveringstillstånd om:

  • tillståndet inte längre utnyttjas.
  • det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren ingripit.
  • tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäller för tillståndet på ett sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera varningar utan att  de förhållanden som föranlett varningen har rättats till.
Senast uppdaterad: 2023-12-14