En ung kvinna rider på en brun häst i en hage.

Lagring och hantering av gödsel och slam

Lantbrukens miljöpåverkan sker bland annat genom hantering av gödsel, kemiska bekämpningsmedel och drivmedel.

Lantbrukets miljöpåverkan av vattenområde sker framförallt via läckage av fosfor och kväve. Fosforläckaget kan innebära att vattendrag växer igen medan kväveläckaget påverkar framförallt algtillväxten i havet. Förorening av bakterier till grundvatten kan också ske.

För företag som driver verksamhet med lantbrukets djur krävs i vissa fall att dessa anmäls till kommunen, eller att man ansöker om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Riktlinjer för hantering av hästgödsel

För att klara miljöbalkens krav på skydd av människors hälsa och miljön finns regler och riktlinjer för lagring och hantering av gödselmedel. 

Felaktigt hanterad gödsel kan leda till igenväxt av sjöar och otjänliga grundvattentäkter. Spridning av gödsel bör inte ske på tjälad eller snötäckt mark. Vid spridning av stallgödsel ska hänsyn till närboende tas. Det är viktigt att man håller avstånd till diken, vattendrag och enskilda vattentäkter.

Spridning av naturlig gödsel får inte ske närmare än 50 meter från stranden av Buddbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket eller Vittjärvsträsket.

Det krävs oftast ingen anmälan eller tillstånd för uppläggning av stuka. Kommunens miljö- och byggnämnd är ansvarig för kontroll av miljötillsyn i jordbruket vilket även innefattar stukalagring. För kontrollen debiteras en tillsynsavgift, som kan vara årlig eller enbart i samband med kontroll.

Miljömålet ingen övergödning

”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.”

Olämplig hantering av stuka bidrar till övergödning och är ett ineffektivt sätt att ta tillvara på näringsämnen.

Lagstiftning

På Jordbruksverkets hemsida hittar du aktuell lagstiftning.

Ladda ner dokument
Riktlinjer för hantering av hä...
Senast uppdaterad: 2023-12-13