Närbild på ordförandeklubba.

Överklaga ett myndighetsbeslut

Överklagandet ska vara skriftligt och beskriva varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

Överklaga beslut som gäller enskild person och organisation = förvaltningsbesvär

Om du är sökande/part i ett ärende om myndighetsutövning skickar vi ett beslut till dig. Tillsammans med beslutet får du information om hur en överklagan går till. Det är bara de som är berörda av ett sådant beslut som har rätt att överklaga det.

Överklagandet ska vara skriftligt och beskriva varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Skriv tydligt vilket beslut du överklagar genom att ange diarienummer, fastighetsbeteckning och ärendemening etc. Det är också viktigt att du skriver ditt namn i överklagandet. 

Om du anlitar ett ombud kan ombudet underteckna skrivelsen, under förutsättning att en fullmakt i original skickas med.

Överklaga i rätt tid

Du måste skicka in din överklagan inom tre veckor efter det att du tagit del av beslutet.

Skicka överklagandet till miljö- och byggnämnden

Överklagan ska ställas till Länsstyrelsen i Norrbotten, men den ska skickas till mob@boden.se eller till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden. När miljö- och byggnämnden tagit emot överklagan görs en rättidsprövning, en kontroll att överklagan kommit in i rätt tid, sen skickas den över tillsammans med resten av ärendets handlingar till Länsstyrelsen för prövning. Det är Länsstyrelsen som tar beslut om överklagan ska bifallas eller avslås.

Vilka fakturor kan överklagas?

Handläggningsavgift

Miljö- och byggnämnden tar ut en handläggningsavgift för sina ärenden, dessa avgifter kan överklagas. Om ett separat beslut om handläggningsavgift tas är det avgiftsbeslutet som du ska överklaga och inte fakturan. Avgiftens storlek beslutas av kommunfullmäktige, och avgiften indexregleras varje år av nämnden.

Sista betaldag gäller även om du överklagar

Fakturan ska dock betalas senast den dag som anges på fakturan, även om du överklagar den. Om resultatet av överklagan blir att avgiften inte ska tas ut får du pengarna tillbaka.

Senast uppdaterad: 2024-03-19