Röd Volvo 240 i väldigt dåligt skick.

Skrotbilar

Uttjänta bilar klassas som farligt avfall. Det är därför viktigt att de tas om hand och skrotas på rätt sätt.

En skrotbil klassas som farligt avfall. Den innehåller miljöfarliga komponenter som exempelvis kvicksilver och olja som sprids i miljön när bilen bryts ned. Kvicksilver från en enda skrotbil, ca 5-10 gram, är tillräckligt för att förgifta en kvadratkilometer stor sjö. Bensin, motoroljor och glykol förstör vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och brunnar. Tungmetaller som bly och kvicksilver bryts inte ned utan stannar kvar i marken och lagras i växter och organismer.  Visste du att 85% av den gamla bilen kan återvinnas och bli till material för nya bilar?

Skrota en bil

Om du har en skrotbil ska du kontakta en auktoriserad bilskrotare. Den första juni 2007 upphörde skrotningspremien i Sverige. Vissa bilskrotar tar dock hand om ditt fordon utan kostnad om du kommer dit med fordonet själv och fordonet uppfyller kraven för avgiftsfri skrotning. När du lämnar fordonet utfärdar mottagaren ett mottagningsbevis som ska skickas in till Transportstyrelsen. Mottagningsbeviset innebär att äganderätten till fordonet övergår till mottagaren som sedan ansvarar för att fordonet skrotas på ett riktigt sätt. 

Om du tänker långtidsförvara eller renovera din bil eller ditt fordon tänk på att förvara det på lämpligt sätt, till exempel i ett garage eller på presenning/skyddsduk. Samma gäller för reservdelar och reservdelsfordon som kan komma till användning för restaurering, renovering och reparation. Detta minskar risken för att farliga ämnen hamnar i mark, brunnar, vattendrag och liknande. 

Tänk även på att grannar eller människor som ska passera kan störas om du förvarar dina fordon på ett olämpligt sätt. Skrotbilar och förvaring av fordon har ofta ett samband med nedskräpning på tomten. Bland de kriterier som har betydelse vid förvaring av fordon är följande:

  • Om allmänheten har tillträde till eller insyn i den del av fastigheten som anses nedskräpad.
  • Antalet fordon som vid en viss tidpunkt finns uppställda på plats som ägaren av fordonen disponerar.
  • Om fordonen är uppställda på ett ordnat sätt eller om de står huller om buller.
  • Fordonens skick.
  • Förekomsten av annat än fordon som kan anses som nedskräpning.
Senast uppdaterad: 2024-02-02