Tillsyn av avlopp för renare vatten

Gamla och dåligt fungerande avlopp kan släppa ut ämnen som förorenar mark, vattendrag och dricksvatten. Därför genomför Bodens kommun en tillsyn av små avloppsanordningar, en verksamhet som inte är skattefinansierad.

I Bodens kommun finns ca 3400 små avloppsanordningar och tidigare inventeringar visat att cirka 75 procent av dem är bristfälliga och uppfyller inte dagens krav på rening. Avloppsanläggningar som är gamla eller inte fungerar bidrar till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten. De är också en källa till spridning av bakterier och miljöfarliga ämnen. 

För att skydda våra marker, vattendrag och dricksvatten pågår en omfattande tillsyn av de enskilda avloppen i Bodens kommun. Just nu sker inspektioner i Råne älvdal och senast 2028 ska samtliga små avlopp i kommunen som är äldre än tio år och/eller saknar skriftligt tillstånd ha inspekterats. För att nå målet inspekteras cirka 150 avlopp per år.  

Områden där inspektion skett senaste åren: 

  • År 2018: Degerselet, Sörbyn, Sundsnäs, Lassbyn, Gunnarsbyn, Holmsvattnet, Mjövattnet och Degervattentjärn. 
  • År 2019: längs med Råneälven från Överstbyn och Rörån upp till Holmsvattensel samt Flakabergsåsen och Livasudden. 
  • År 2020: Gunnarsdjupträsket, Forsträsk, Forsträskhed, Lappträsket, Norriån, Abramsån, Övre Flåsjön och Åträsk.  
  • År 2023: Luleälven, etapp 1

Områden där inspektion kommer att ske:

  • År 2025-2029: Luleälven etapp 2-5
  • År 2030-2037: Övriga områden

Inspektionen 

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att kontrollera att det enskilda avloppet fungerar och uppfyller de krav som gäller. Inspektionen kan liknas vid att besiktiga en bil eller en skorsten, det är något som behöver göras regelbundet för att säkerställa funktion. Eftersom verksamheten inte får skattefinansieras enligt lag utgår en tillsynsavgift.  

Om du som fastighetsägare själv ser att ditt avlopp inte uppfyller kraven kan du ansöka om en ny avloppsanordning eller ta ditt avlopp ur bruk, dokumentera detta samt anmäla det till miljö- och byggenheten. Har du gjort det senast 15 maj det år inventering planeras i ditt område slipper du tillsynsavgiften. Innan inventering sker i ditt område ska du ha fått ett informationsbrev och en enkät där du själv kan bedöma skicket på ditt avlopp.

Åtgärder efter inspektion 

Fastighetsägare med undermåliga avlopp får ett föreläggande eller förbud att använda sitt avlopp. Förbud träder oftast i kraft efter två år om inte problemen åtgärdas. För en fastighetsägare som måste åtgärda sitt avlopp kan det innebära en kostnad som baseras på platsens förutsättningar, typ av avlopp och avloppsvattnets sammansättning och mängd. Till en sommarbostad med endast bad-, disk- och tvättvatten kan det räcka med ett gråvattenfilter medan ett blandat avloppsvatten (BDT- och WC-vatten) kräver mer rening. En av de vanligaste bristerna är att anläggningarna är gamla, ofta 30 år eller äldre, och många saknar efterföljande reningssteg. 

Kontakta flera entreprenörer för att få kostnadsförslag för att åtgärda ditt avlopp.

Vinster för miljö och hälsa 

Inventering av små avloppsanordningar utförs i alla Sveriges kommuner för att följa de nationella miljömål som riksdagen fattat beslut om, "Ingen övergödning" och "Grundvatten av god kvalitet", samt EU:s ramvattendirektiv. Rådgivande myndighet är Hav- och vattenmyndigheten. Målet är att det ska vara godtagbar standard på alla små avlopp i Sverige år 2030.

Dåligt renade avlopp kan ha en negativ påverkan på närliggande dricksvattentäkter varför det kan utgöra en risk för människors hälsa. Som följd av tillsynen åtgärdas undermåliga avlopp vilket minskar övergödningen av vattendrag och risken för förorenat brunnsvatten. 

Ta reda på mer 

Vill du veta mer om små avloppsanordningar och vilka regler som finns så läs i menyn på den här sidan.

På Hav- och vattenmyndigheten kan du hitta ännu mer information om vad som gäller för små avloppsanordningar, se länk i länklistan på den här sidan.

Senast uppdaterad: 2024-05-13