Julmiddagar på restaurang Viljan

Tillsyn av serveringstillstånd

Tillsynen i kombination med möjligheter till påföljder är ett viktigt instrument för att restaurangverksamheten ska kunna bedrivas enligt gällande lagar och bestämmelser. Tillsynen är en förutsättning för att branschen ska kunna konkurrera på sunda och lika villkor. Länsstyrelsen gör tillsyn inom länet och ska hjälpa kommunerna med råd i deras verksamhet.

Den omedelbara tillsynen av restaurangerna ska göras av kommunen och polismyndigheten, dessa har även tillsynsansvar över servering av och detaljhandel med folköl. Den löpande tillsynen görs i första hand av kommunen. Det står skrivet i lagen att polis-, kronofogde- och skattemyndigheterna ska lämna de uppgifter som tillsynsmyndigheten behöver för kunna sköta sina uppgifter.

Tillsynen kan indelas i inre och yttre tillsyn

Den inre tillsynen innebär en kontroll av tillståndshavare gentemot andra myndigheter såsom skatteverket, kronofogdemyndigheten och polisen. Ett ömsesidigt och väl utvecklat samarbete med olika myndigheter, länsstyrelse, domstolar och räddningstjänst är en förutsättning för att uppnå en bättre restaurangtillsyn.

Den yttre tillsynen innebär kontroll av att restaurangernas alkoholservering sker enligt tillstånd och inte bryter mot gällande lag i övrigt. Viktiga delar i den yttre tillsynen är bedömningar av ordningsläget i och utanför restaurangen, graden av berusning hos gästerna och kontroll av att servering till underåriga inte bedrivs. Andra exempel på yttre tillsyn är att ansvariga är på plats, restaurangernas kassarutiner, marknadsföring av alkoholdrycker inne i restaurangen, personalens anställningsform och brandsäkerheten.

Mycket av den inre tillsynen kan göras på kontorstid vid skrivbordet medan den yttre tillsynen förutsätter inspektion på restaurangen, företrädesvis kvälls- och nattetid.

Personuppgifter

Enligt lagar och förordningar får register upprättas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras.

Senast uppdaterad: 2023-12-14