Suddig bild på interiör i restaurang med gäster.

Vad krävs för att få ett serveringstillstånd

För att få serveringstillstånd måste den sökande uppfylla kraven i alkohollagen, följa de riktlinjer som gäller i Bodens kommun och ha dokumenterade kunskaper i alkohollagen.

Folkhälsomyndigheten har utformat ett så kallat Kunskapsprov som avläggs hos kommunen. Provresultatet är giltigt i tre år. Kunskaper för att avlägga provet kan du få genom att gå en utbildning eller läsa dig till dina kunskaper. Övriga krav på den sökande är att den sökande ska ha fyllt 20 år, sökandes lämplighet, (kunskaper, brottslighet, skulder, ekonomi, finansiering) samt lokalernas lämplighet (kök, läge, brandsäkerhet, utformning, risk för störning).

Serveringsansvarig

På serveringsstället skall tillståndshavaren eller av honom utsedd serveringsansvarig person utöva tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden.

Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt.

Personal

Endast den som är anställd av tillståndshavaren eller som är inhyrd av ett bemanningsföretag får anlitas som köks- eller serveringspersonal eller för uppgifter som är av betydelse för ordning och nykterhet.

Serveringslokal

För stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten ska det finnas ett välutrustat kök som också ska användas. Kökets utrustning det vill säga spisar, ugnar, stekbord, kyl- och frysmöjligheter med mera ska tillsammans med övrig utrustning möjliggöra att ett varierat och komplett matutbud kan tillredas av råvaror. Det är inte tillräckligt med lägenhetsspisar och mikrovågsugnar eller om det enbart finns varmlufts- eller kombiugnar.

  • Under sen kvällstid ställs inte lika höga krav på variation och allsidighet.
  • Alkoholfria alternativ ska kunna erbjudas.
  • Miljö- och byggnämnden registrerar livsmedelsanläggningen.
  • Räddningstjänsten prövar om serveringslokalen är lämplig för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt
  • Räddningstjänsten informerar tillståndsmyndigheten om grundläggande brandskyddsbestämmelser åsidosätts av en tillståndshavare

Om det finns en drinkbar får den endast ta i anspråk en mindre del av serveringsställets totala yta och vara belägen i nära anslutning till matsalen. Serveringsstället ska ha ett med omständigheterna tillräckligt antal sittplatser och eventuell drinkbar får endast vara en mindre del av stället.

Vid tillståndsprövningen ska sökanden redovisa vilken yta i lokalen som är avsedd som bordsavdelning och hur många bord och stolar denna omfattar.

Foajé till teater eller konsertlokal

Serveringstillstånd kan meddelas för servering av vin och/eller starköl utan krav på att lagad mat tillhandahålles.

Kök och matutbud

För att förhindra uppkomsten av renodlade dryckesställen genomsyras svensk utskänkningspolitik av huvudprincipen att starkare alkoholdrycker (en alkoholstyrka som överstiger 3,5 volymprocent) endast ska få förekomma på egentliga restauranger. Dessa har den primära uppgiften att tillhandahålla lagad mat.

Enligt alkohollagen ska ett permanent serveringstillstånd till allmänheten meddelas endast om serveringsstället har ett kök för allsidig matlagning.

  • Restaurangköket ska vara registrerat hos samhällsbyggnadskontoret för beredning och servering av lagad mat.
  • Köksutrustningen ska vara av sådan beskaffenhet att lagad mat i tillräcklig omfattning kan tillredas av råvaror.
  • Restaurangköket ska användas och lagad eller på annat sätt tillredd mat ska finnas att tillgå under hela den tid som servering av alkoholdrycker pågår.
  • Gästerna ska erbjudas ett varierat och komplett utbud av såväl maträtter som drycker.

Höga krav skall ställas på restaurangens kapacitet för matlagning.

Vanlig lägenhetsspis och mikrovågsugnar för uppvärmning av prefabricerade matvaror anses inte tillräcklig. 

Senast uppdaterad: 2024-01-04