Parkarbetare röjer sly

Bostadsnära natur

Intill och mellan våra bostäder finns varierande gräsytor och skogsdungar i mindre format, de kallas idag för bostadsnära natur. I dessa ytor strävar vi efter att gynna den biologiska mångfalden genom att spara art-, löv-, bär- och blomrika vegetationer och lämna fler gräsytor oklippta för att pollinerande insekter ska få mat och blommorna ska hinna fröa av sig. 

Gräsytorna klipps, trimmas eller slaghackas under hela sommarsäsongen. Röjning och gallring av de bostadsnära skogarna och ytor med sly påbörjas tidigast under sensommaren då tillväxten inte är lika stark och fortsätter så länge snön inte ligger allt för tjock.

Riskträd fälls omgående om de utgör en direkt fara.

Bodens bostadsnära natur är:

 • viktiga rekreationsområden
 • sociala mötesplatser

De ger:

 • skönhet, karaktär och stämning
 • biologisk mångfald
 • renare luft från avgaser
 • syre
 • jämnar ut temperaturer
 • filtrerat regnvatten
 • binder dammet
 • dämpat buller
 • mjukar upp de hårdgjorda ytorna
 • bidrar till bättre folkhälsa

Träden

I staden är träden extra viktiga för att gynna den biologiska mångfalden. Många växter, djur och insekter är beroende av träden som livsmiljö och näringskälla. Träden gör vår stad hemtrevlig och ombonad genom att mjuka upp de hårdgjorda ytorna. De visar årstidernas växlingar och har positiva effekter på vår psykiska hälsa.

 • Träd skapar rumsmiljöer och skyddar mot hårda vindar.
 • De jämnar ut temperaturer - ger svalka när det är varmt och mildrar klimatet under vintern.
 • I träden lever växter, djur och insekter. Äldre träd är särskilt värdefulla då de kan utgöra en livsmiljö för hundratals olika arter.
 • Träd och buskvegetationer kan dämpa buller och upplevelsevärdet är högre i områden där det växer träd.
 • Luften blir renad från partiklar, träden tar upp koldioxid och ger syre. Ett träd kan täcka en persons syrebehov och 25 träd kan ta upp en bils koldioxidutsläpp.
 • Träd kan hindra övergödning av vattendrag och sjöar.
 • Trädfällning i en skog kan öka risken för att kvarvarande träd stormfälls.

Trädfällning

Eftersom kommunens träd fyller många viktiga funktioner i vår närmiljö är vi restriktiva när det gäller fällning. Trädfällning sker inte för att:

 • träden ”skräpar ner” (kottar på gräsmattan, löv, barr i hängrännor)
 • de skuggar
 • träden försämrar mottagning (antenner, paraboler etc.)
 • de skymmer utsikten

Observera att du inte får utföra åtgärder på kommunens eller annan markägares fastighet utan markägarens tillstånd. Du får inte fälla träd, kapa av dess grenar, rötter eller på annat sätt orsaka skada. Även om  träden sträcker sig in över din tomt måste du ge fastighetsägaren möjlighet att själv utföra åtgärden.

Om du vill ha ett riskträd fällt på kommunens mark kontaktar du Medborgarservice, telefon 0921-620 00.

Senast uppdaterad: 2023-09-25