Senast uppdaterad: 02/25/2015
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Ny granskning av detaljplan för Kårbacken, f.d Ing3/AF1 området


02/02/2015

Detaljplanens syfte är att bekräfta pågående markanvändning samt skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av området genom att möjliggöra avstyckningar och permanenta bygglov, vilket inte kan göras med stöd av nu gällande stadsplaner.

Kommunen har upprättat en ny detaljplan för ett område på Kårbacken. Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd och granskning. Då detaljplanen har ändrats, med avseende på reglering av tillkommande bebyggelses omfattning, placering och utformning har beslut fattats om att ställa ut detaljplanen för granskning på nytt. Om du redan lämnat in ett yttrande behöver du inte göra det igen om du inte har några nya synpunkter.

Området ingår i riksintresse för kulturmiljön BD 74 varför säkerställande av de kulturhistoriska värden, kopplade till såväl bebyggelsemiljön i stort som enskilda byggnader, utgör en viktig del av planprövningen.

Läs mer om detaljplanen här.

Eventuella synpunkter på planförslaget skickas skriftligen till Bodens kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 961 86 Boden, senast 24 februari 2015

 

Tillbaka

Bodens kommun tipsarLämna en synpunkt till Bodens kommun
Protokoll från Bodens kommun
E-tjänster inom Bodens kommun
UpplevBoden.nu

Genvägen