Senast uppdaterad: 03/16/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Socialchefens rapport mars 2017


03/16/2017

Socialchef Catharina Liljeholm informerade bland annat om olika utvecklingsfrågor vid socialnämndens sammanträde 15 mars.

Som tidigare meddelats så erbjuds socialförvaltningens medarbetare en halv­dagsutbildning gällande vårt kvalitetsledningssystem. Tre utbildningstill­fällen finns att välja mellan, 21 mars, 4 april samt 9 maj, samtliga tillfällen mellan kl. 13.00-16.30. Medverkar gör även socialförvaltningens nya personalenhet för information om arbetsrätt och rehabilitering.En chans att dels uppdatera befintliga kunskaper men även att lära sig någonting nytt.

Ny lagstiftning om utskrivning från slutenvården

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, införs den 1 januari 2018. Lagen innehåller bland annat bestämmelserom sam­verkan mellan landsting och kommun. Huvudmännen ska fastställa gemen­samma riktlinjer avseende samverkan enligt den nya lagen och förväntas ingå överenskommelser med varandra om tidpunkt för kommunens betal­ningsansvar samt vilka belopp som ska betalas.Lagen innehåller också bestämmelser om vad som ska gälla beträffande kommuners betalnings­ansvar i vissa fall för patienter som vårdas inom den slutna vården efter det att de bedöms vara utskrivningsklara, när överenskommelse mellan landstingoch kommun inte har kommit till stånd.

Kommunerna och regionen har träffats flera gånger på olika nivåer tidigare för att diskutera samverkan och förbättrade flöden i samband med utskriv­ning från sluten hälso- och sjukvård. Det ska vi fortsätta med för att lång­siktigt få bukt med problematiken.

Ekonomi

Fortsatt högt tryck från Sunderby sjukhus, efter februari hade socialnämnden kostnader motsvarande 2,1 mkr för utskrivningsklara patienter. Betalnings­ansvaret ser ut att fortsätta.

I dag väntar ca 46 brukare på en äldreboendeplats, 21 av dessa brukare vistas på korttidsboende vilket påverkar möjligheten för andra brukare som har behov av korttidsvård att få tillgång till en plats.

Personalläget

Fortsatt stor brist på socionomer, sjuksköterskor och undersköterskor. 

Utvecklingsfrågor

Socialförvaltningen har startat implementeringen av Individens behov i centrum (IBIC), ett nationellt behovsinriktat och systematiskt arbetssätt som omfattar handläggning, genomförande och uppföljning. Målet är att indivi­den får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och att individen får möjlighet att stärka sina egna resurser avseende genomförande av aktiviteter och delaktighet. Arbetet med implementeringen beräknas pågå under perioden 2017 - 2018 och omfattar socialnämndens alla verksamheter.

Arbetskläder  

Upphandling pågår gällande arbetskläder och beräknas klart under 2017. Sammankallande för gruppen har varit Kristina Lindqvist och Mats Björk. Uppdraget blev större än vad det var tänkt från början då den nya före­skriften gällande basal hygien ställer krav på arbetskläder som ska bytas varje dag och vid behov. Gäller alla verksamheter inom vård och omsorg.

Nya lokaler Hemtjänst och Hälso- och sjukvård

Projektet gällande Sandenskolan där både hemtjänst och hälso- och sjukvård kommer att verka i samma lokaler beräknas vara klart för inflyttning under maj månad. Samverkansvinster både gällande personal och bilar förväntas. Även ökad kvalité för patient förväntas då de samlade resurserna för brukaren finns i samma lokaler.

Ärenden av större omfattning

För att stärka kvalitén på omsorgen nattetid vid särskilt boende för äldre har Sveriges kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommunerna tagit fram en rekommendation gällande Kvalitet i särskilt boende.

Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag med föreskrifterna var att säkerställa en trygg och individanpassad omsorg samt försäkra sig om att det på särskilda boende för äldre skulle finnas personal dygnet runt som utan dröjsmål kunde hjälpa de äldre.

Istället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga Socialtjänstförordningen. I förordningen förtydligas att den enskildes behov ska vara styrande, och om det behövs ska personal finnas tillgänglig dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver hjälp och stöd.

Rekommendationen belyser de områden som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet.


Catharina Liljeholm
Socialchef

Tillbaka

Länkar


Genvägen