Senast uppdaterad: 06/19/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Fler bygglovsbefriade åtgärder, men startbesked och kontrollplan kan krävas


06/19/2014

Riksdagen har beslutat om nya bygglovsbefriade åtgärder från och med 2 juli. Till skillnad från den gamla friggeboden behöver de flesta av dessa åtgärder anmälas till kommunen. Miljö- och byggnämnden ska sedan ge startbesked innan du får påbörja byggandet. En avgift tillkommer för handläggning av ärendet.

De åtgärder som omfattas av lagändringen är:

  1. Uppförande av komplementbyggnad på 25 kvm byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd - kräver anmälan och startbesked
  2. Uppförande av komplementbostadsbyggnad på 25 kvm byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd - kräver anmälan, kontrollplan och startbesked och i vissa fall slutbesked
  3. Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvm bruttoarea - kräver anmälan och startbesked
  4. Uppförande av högst två takkupor - kräver inte anmälan
  5. Inredning av ytterligare en bostad - kräver anmälan, kontrollplan och startbesked och i vissa fall slutbesked

Innan startbesked ges ska miljö- och byggnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande och en avgift kommer att tas ut för att handlägga anmälan. För åtgärderna 1-3 krävs att byggnaden/tillbyggnaden uppförs minst 4,5 m från fastighetsgräns. För mindre avstånd än 4,5 m krävs grannens medgivande (helst skriftligen för att undvika framtida missförstånd).

Den nya lagen om bygglovsbefriade åtgärder ska inte gälla för miljöer som anses värdefulla ur historisk, kulturhistorisk eller miljömässig synpunkt samt områden som ligger inom riksintresse för totalförsvaret.

Läs mer detaljer om de nya reglerna på Boverkets hemsida��ppnas i nytt f��nster.

Söka startbesked under sommaren

Tidpunkten för ikraftträdandet av den nya lagen infaller under semesterperioden. Bygglovsavdelningens bemanning är begränsad och startbesked kommer att utfärdas med de förutsättningarna.

Kontakta Samhällsbyggnadskontoret om du har frågor tel 0921-621 58

Tillbaka

Bodens kommun tipsarE-tjänster inom Bodens kommun
Protokoll från Bodens kommun
Lämna en synpunkt till Bodens kommun
UpplevBoden.nu

Genvägen