Senast uppdaterad: 06/28/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Bodens kommun går med i Borgmästaravtalet för klimat och energi


06/28/2016

Bodens kommun har under måndag den 27 juni undertecknat sig bakom Borgmästaravtalet för klimat och energi. Det betyder att kommunen ska minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent till år 2030.

- Avtalet visar att Boden vill vara en miljökommun även i framtiden. Vi är beredda att vara med och bana vägen för klimatarbetet, tillsammans med övriga kommuner i Europa som valt att gå in i Borgmästaravtalet, säger Inge Andersson, kommunalråd i Bodens kommun. 
Risk- och sårbarhetsbedömning
I det första skedet ska en utsläppsinventering och en risk- och sårbarhetsbedömning utföras. Inventeringen gäller energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Nina Ström, säkerhetssamordnare på Bodens kommun har fått i uppdrag att göra risk- och sårbarhetsbedömning över hur kommunen kommer att drabbas av klimatförändringarna.
- Riskanalysen ska användas som underlag för klimatanpassningsåtgärder, säger Nina Ström.
Sårbarhet är en viktig del i analysen då den har betydelse för hur omfattande konsekvenserna av klimatförändringar kan bli, samt vilka åtgärder som är lämpliga för att mildra konsekvenserna.
- I risk- och sårbarhetsbedömningen har vi fokus på temperaturförändringar, nederbörd, översvämningsrisker och förändring av markförhållanden så som ras, skred och erosion, säger Nina Ström. För konsekvenserna fokuserar vi på tekniska försörjningssystem och infrastruktur, människors liv och hälsa, byggnader och bebyggelse men också naturmiljö, näringar och turism.
40% mindre utsläpp
Efter att nulägesanalysen är färdigställd ska åtgärdsplanen tas fram för att kommunen ska nå målet med 40 procent mindre utsläpp av växthusgas till år 2030, det är ett mål som är bindande på EU-nivå. Det minskade utsläppet ska genomföras med hjälp av förbättrad energieffektivitet och öka användningen av förnybara energikällor med minst 27 procent. Bodens åtgärdsplan ska vara klar inom 2 år.
- Att ställa upp på Borgmästaravtalet underlättar för att erhålla EU-finansiering för klimatprojekt. Samtidigt är det ett åtagande att leva upp till våra gemensamma miljömål, avslutar Inge Andersson.
 
FAKTA: SMHI har tagit fram uppgifter på hur klimatförändringarna kan påverka Sverige och Länsstyrelsen i Norrbotten har i sin tur tagit fram en rapport över Norrbotten utifrån SMHI:s data. Uppgifterna grundar sig i klimatscenarier som FN:s klimatpanel använder, så kallade RCP-scenarier. De är baserade på kommande koncentrationer av växthusgaser, aerosoler och andra klimatpåverkande faktorer. Scenarierna tar hänsyn till ekonomisk, demografisk, politisk och teknologisk utveckling fram till år 2100.
För mer information kontakta:
Inge Andersson
Telefon: 0921-621 11
E-post: inge.andersson@boden.se
Göran Hedberg
Telefon: 0921-621 60
E-post: goran.hedberg@boden.se
Nina Ström
Telefon: 0921-623 01
E-post: nina.strom@boden.se
Jan-Olov Bäcklund
Telefon: 0921-621 00
E-post: jan-olov.backlund@boden.se
Tillbaka

Bodens kommun tipsarProtokoll från Bodens kommun
E-tjänster inom Bodens kommun
UpplevBoden.nu
Lämna en synpunkt till Bodens kommun

Genvägen