Renar står och bökar i snön vid randen av en tät barrskog.

Lag om konsultationsrätt i frågor som är av särskild betydelse för det samiska folket

Lagen innebär en rätt för Sametinget, berörda samebyar och vissa andra samiska organisationer som anmält intresse att konsulteras i frågor av särskild betydelse för det samiska folket.

Från 2024-03-01 gäller en reviderad lag 2022:66 om konsultationsrätt. Den nya lagen innebär att bland annat kommuner är skyldiga att konsultera samiska företrädare innan beslut fattas i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna. 
I första hand är det Sametinget som ska konsulteras i olika ärenden som företrädare för det samiska folket. Om ärendet kan få särskild betydelse för en sameby ska även samebyn konsulteras. Dessutom kan även andra samiska organisationer anmäla intresse att delta i konsultationer och om organisationens stadgar stärker att det finns ett intresse ska även organisationen konsulteras. Hittills har SSR (Svenska Samernas Riksförbund - Sámiid Riikkasearvi) anmält sådant intresse.

Om det föreligger konsultationsskyldighet är det kommunen som ansvarar för att ta kontakt angående konsultation. 

Vilka typer av ärenden kan bli aktuella?

Lagen gäller brett. Exempel på frågor som kan bli aktuella för konsultation kan vara:

  • detaljplaner eller översiktsplaner
  • samråd med anledning av tillståndsansökan enligt miljöbalken
  • policy som berör t ex skogsbruk, miljö, klimat eller hållbarhet
  • kultur- eller biblioteksplan
  • strategier som berör nationella minoriteter
  • strategi för näringsliv, tillväxt eller besöksnäring

Se även Sametingets genomgång.

Senast uppdaterad: 2024-02-21