Skolan i Unbyn med lekplats och fotbollsplan intill.

Landsbygdsutredningen 2020

Här presenteras förslag till hur skolstrukturen på landsbygden kan utvecklas. Förslaget är utarbetat av utbildningsförvaltningen och ligger till grund för ställningstagande i utbildningsnämnden, för att därefter gå till beslut i kommunfullmäktige.

Utbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda hur skolstrukturen på landsbygden kan utvecklas, dvs inom de kärnområden som är utpekade i översiktsplan 2025 för Bodens kommun. Uppdraget är en förlängning från strategisk plan 20202-2022 och ska återrapporteras senast december 2020. Utredningen är uppdelad i tre delar med anledning av att utredningen ska ha sin utgångspunkt i de utpekade kärnområdena enligt översiktsplanen, det vill säga Unbyn, Gunnarsbyn och Harads.

Förvaltningen har i samarbete med extern konsult utarbetat en rapport som nu ligger som förslag till beslut i utbildningsnämnden för att sedan gå vidare till kommunfullmäktige.

Förvaltningen föreslår

  • att förskole- och skolverksamhet på landsbygden inom Bodens kommun bör betraktas som en kommunövergripande angelägenhet som utgår ifrån aktuella utvecklingsplaner och identifierade kärnområden i översiktsplanen.
  • att ett tillägg för mindre enheter införs i resursfördelningssystemet. En sådan särskild tilldelning skulle medföra att de ekonomiska förutsättningarna blir mer stabila och mindre beroende av fluktuationer i elevunderlag och kan även bidra till att göra det enklare att attrahera personal inom de olika kompetensområdena. En sådan särskild tilldelning behöver självklart gälla oavsett huvudman.
  • att de fristående huvudmännen bör betraktas som viktiga aktörer och resurser för en framtida utveckling av skolstrukturen i Norra Älvdalen och att en samverkan med dessa aktörer etableras.
  • att det med nuvarande budgetförutsättningar är svårt att motivera en kommunal skolverksamhet i Bredåker. En ny skola i Bredåker skulle medföra påtagliga kostnadsökningar. En fristående aktör har dock visat ett intresse för att starta upp en skolverksamhet i Bredåker och en dialog pågår. Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att denna fråga hanteras politiskt. I den politiska diskussionen bör även möjligheterna att ställa sig bakom fristående initiativ diskuteras.
  • att frågan kring ett kommunalt högstadium i Harads ej är en prioriterad fråga. Nuvarande struktur för verksamhet åk. F-6 bör bibehållas framgent.
  • att verksamheten i Gunnarsbyn bibehålls och utvecklas i nuvarande form, en förskoleavdelning och skola åk. F-6.
  • att kommunen, tillsammans med lokala aktörer, verkar för att öka inflyttning till Gunnarsbyn, samt att det, med utgångspunkt från personal inom verksamheten, utvecklas former för att engagera lokala aktörer och vårdnadshavare i skolans verksamhet.
  • att fortsatta dialoger med såväl tjänstemannaorganisation som politik förs med Luleå kommun samt att lokala aktörer och föreningar även engageras för att hitta möjliga vägar framåt för fortsatt utveckling av förskola och skola i Gunnarsbyn/Niemiselområdet.
  • att en ny gemensam byggnad upprättas för både förskole- och skolverksamhet i Unbyn och att en lämplig placering utreds vidare.
Ladda ner dokument
Utveckling av skolstrukturen p...
Ladda ner dokument
Tjänsteskrivelse skolstruktur ...
Senast uppdaterad: 2024-03-08