Två kvinnor går på varsin sida om en man som går med rullator. Bilden är tagen på en gata utanför ett flerfamiljshus. Det är höst ute.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningens uppgift är att ge stöd samt vård och omsorg till människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, eller av andra orsaker behöver hjälp och stöd.

Socialförvaltningen är en politiskt styrd organisation och lyder under socialnämnden. Förvaltningschef är Catharina Liljeholm.

Förvaltningen är indelad i tre verksamhetsområden:

  • Individ- och familjeomsorgen arbetar med frågor kring bland annat ekonomiskt bistånd, oro för ungas missbruk, barn och unga som far illa  andra sociala problem.
  • Äldreomsorgen innefattar det som tidigare var verksamhetsområdena äldreboende och hemtjänst. Äldreboende riktar sig till äldre som har ett högt omsorgs- och omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses av hemtjänsten. Demensboenden riktar sig till äldre med utredd demenssjukdom som behöver hjälp med sin dagliga livsföring. En ny boendeform erbjuds nu till invånare i Bodens kommun nämligen Biståndsbedömt äldreboende. Hemtjänsten arbetar med omvårdnad och service till människor i alla åldrar som bor i ordinärt boende, det vill säga i lägenhet eller villa i vår kommun.
  • Boende och stöd vänder sig till personer i olika ålder med någon form av funktions­nedsättning. Bistånd kan till exempel ges i form av stöd i boendet eller personlig assistans.

Utöver de ovan nämnda verksamhetsområdena finns den kommunala hälso- och sjuk­vården, biståndsenheten, samt ekonomi/administration i socialförvaltningen.

Verksamheten är till största delen styrd av olika lagar som socialtjänst­lagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det betyder att alla insatser som ges till enskilda har ett beslut om vilken form av bistånd som ska ges. När en ansökan om bistånd behandlas ska alltid en individuell bedömning göras. Är den enskilde inte nöjd med beslutet går det som regel att överklaga beslutet till domstol. Ett bistånd kan ha många olika former, till exempel en plats på ett äldreboende eller gruppbostad, hjälp av hemtjänsten, stöd och hjälp till föräldrar, avlastning för anhöriga ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), och personlig assistans.

Samverkan

Socialförvaltningen samverkar med en mängd olika aktörer som polisen, Region Norrbotten, olika ideella organisationer och brukarorganisationer. Inom kommunen samverkar förvaltningen främst med utbildningsförvalt­ningen och då är det kring barn och ungdomar.

Kontakta socialförvaltningen

För att komma i kontakt med kommunledningsförvaltningen ska du ta kontakt med Medborgarservice på Bodens kommun genom kontaktvägarna här nedanför. När du får kontakt med dem så berättar du ditt ärende eller uppger den person du söker så kopplas du rätt.

Senast uppdaterad: 2024-03-06