Vy över centrala Boden kvällstid på vintern

Styrdokument och utredningar

Kommunen är en politiskt styrd organisation. Här har vi samlat några av de viktigaste kommunala styrdokumenten som anger inriktning för verksamheten inom Bodens kommun.

Att en verksamhet är politiskt styrd innebär att verksamheterna styrs av politiskt fattade beslut, antingen genom nationell lagstiftning eller genom kommunala ställningstaganden. Besluten är ofta av ramkaraktär, där politiken anger en inriktning som sedan genomförs av tjänsten. Man brukar då tala om att politiken fastställer ett styrdokument, som ligger till grund för tjänstens vidare arbete. Styrdokumenten följs därefter upp och utvärderas, så att det är möjligt att se att politikens tanke verkligen genomförs.

Det finns många olika typer av styrdokument. Här har vi samlat några av de viktigaste.

Strategisk plan

Den strategiska planen är kommunens tyngsta styrdokument. Den gäller för tre år åt gången, men revideras varje år. Där anges den övergripande inriktningen och målen inom fyra huvudområden. Vidare innehåller planen en rambudget för kommunens verksamhet, fördelat på de olika förvaltningarna. Planen innehåller ofta också direkta uppdrag till verksamheterna.

Utifrån den strategiska planen, som fastställs i juni, arbetar verksamheterna fram sina verksamhetsplaner med olika aktiviteter som syftar till att den strategiska planens mål.
Här finns kommunens senaste strategiska plan.

Översiktsplan

Översiktsplanen anger grunderna för kommunens fysiska planering, alltså vilka markområden kan tänkas användas för bostadsändamål, industri och så vidare.
Utöver översiktsplanen finns tematiska tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) och vindbruk. Dessa ska komplettera varandra och ge en samlad inriktning för kommunens långsiktiga mark- och vattenanvändning.
Det kan även finnas fördjupade översiktsplaner, där kommunen gått in mer i detalj för speciella geografiska områden. En fördjupad översiktsplan finns för Bodens centrum och Sävast.

Om översiktsplanen anger var det bör byggas bostäder, så anger bostadsförsörjningsprogrammet hur mycket som ska byggas, vad (småhus eller flerfamiljshus) och när. Dessa bedömningar bygger till stor del på prognoser om framtida befolkningsutveckling. Bostadsförsörjningsprogrammet är därför en viktig del av kommunens samhällsplanering.

Här finns kommunens senaste översiktsplan. 

Här finns kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Andra styrdokument

Här nedan finner du ett antal andra styrdokument. Se även kommunens författningssamling, som innehåller regelverk, ordningsföreskrifter, taxor med mera.

Ladda ner dokument
Trygghetsplan 2021-2023
Ladda ner dokument
Riktlinjer personal- och kompe...
Ladda ner dokument
Program för uppföljning och in...
Ladda ner dokument
Borgmästaravtalet - anpassning...
Ladda ner dokument
Markpolicy för Bodens kommun
Senast uppdaterad: 2024-03-08