Verksamhetsplaner och budget

Här kan du finna olika planeringsdokument som fastställts av kommunen.

Kommunens övergripande styrdokument är den strategiska planen. Den fastställs för en mandatperiod (4 år) åt gången och revideras därefter årligen i juni.
Till den strategiska planen hör kommunens rambudget, som visar hur medel fördelas till de olika nämndernas verksamhetsområden.

Varje styrelse och nämnd utarbetar därefter en verksamhetsplan som anmäls till kommunfullmäktige inför verksamhetsårets början.

Senast uppdaterad: 2019-10-09