Stor folksamling i stadsmiljö. Såväl barn som vuxna på bilden.

Folkhälsa och trygghet

Boden är en växande kommun med utveckling, livskvalitet och trygghet som främsta kännetecken. I Boden arbetar vi aktivt för att skapa de bästa förutsättningar för det jämlika samhället som bidrar till ett gott liv för alla. Vår historia gör oss unika och mångfalden ger oss gemensamma möjligheter att forma vårt Boden.

Vi vet idag att när skillnader i livsvillkor och hälsa är små då är människor friskare, mer delaktiga och känner större tillit till varandra. Det betyder att samhället blir mer sammanhållet och upplevs tryggare. Ett socialt hållbart samhälle lockar näringsliv och företagande och med god hälsa i befolkningen finns förutsättningar för tillväxt. Alla vinner på ett mer jämlikt samhälle, inte bara enskilda områden eller grupper.

Ett långsiktigt främjande arbete

Vårt arbete är långsiktigt och uthålligt med främjande och förebyggande insatser. Det betyder att vi riktar arbetet till att skapa de bästa förutsättningarna för utveckling och hälsosamma val i vardagen. I folkhälsoarbetet samarbetar vi över gränser både i kommunens verksamheter, liksom med föreningar, näringsliv och andra myndigheter. I det dagliga arbetet finns folkhälsa som perspektiv i flertalet av kommunens verksamheter.

Främjande och förebyggande insatser sträcker sig över många områden och några exempel är t.ex. utformning av tillgängliga mötesplatser med gemenskap och positiva upplevelser eller inom den fysiska samhällsplaneringen med sammanhållna gång- och cykelvägar och grönytor samt vid planering av bostäder. Viktiga är våra verksamheter som leder till lyckad skolgång med påföljande möjligheter till egen försörjning. Andra exempel är det förebyggande arbetet kring alkohol, narkotika, doping och tobak samt vårt trygghetsskapande arbete.    

Samverkan mellan polis och kommun

Kommunstyrelsen har antagit en samverkansöverenskommelse mellan Polisen och kommunen. Överenskommelsen ska leda till mervärde för medborgarna i form av ökad trygghet och minskad risk att utsättas för brott. Rådet för trygghet och hälsa har varit kommunens styrgrupp i arbetet med att ta fram överenskommelsen.

Samverkansområden där särskilda satsningar ska göras under perioden 2018-2019 är:

  • Utanförskap
  • Alkohol, narkotika, doping och tobak
  • Levande trygg offentlig miljö
Ladda ner dokument
Samverkansöverenskommelse 2018-2019
Senast uppdaterad: 2021-05-04