Då Bodens kommun planerar nya bostadsområden tänker man på mer än bara huset i sig

Jämställd planering – Boden växer på lika villkor

I sitt arbete inför och under planeringen av nya bostadsområden har samhällsbyggnadskontoret haft ett medvetet jämställdhetsperspektiv. Ett sådan perspektiv är också närvarande i fortsatta möten.

Traditionellt har samtal kring nya tomter förts utifrån mäns stereotypiska intresseområden såsom teknik. Det har samhällsbyggnadskontoret tagit fasta på och på ett medvetet sätt integrerat jämställdhetstanken i sitt arbete i både stort och smått.

Mer tanke än area då hus ska byggas

Ett exempel är planläggningen och försäljningen av tomterna på Södra Lillgärdan i Sävast. Redan i ett tidigt skede tittade man på trygghet och säkerhet. Tillgång till lokaltrafik var även det viktigt.

När tomterna skulle presenteras använde samhällsbyggnadskontoret sig av olika informationskanaler för att nå så brett som möjligt, inte bara traditionella kanaler. Informationsmöten har hållits på nya sätt och marknadsföringen har också gjorts på mässor där man har samlats in synpunkter och mött intressenter på nya arenor.

Samhällsbyggnadskontoret tänker på vem de tilltalar

I de fortsatta mötena med nya tomtägarna har Bodens kommun också haft en genomgående tanke att bemöta alla berörda på samma sätt. En så enkel sak som att de tidigare alltid skrev mannens namn högst upp på adressen vid utskick från kommunen har ändrats. Till uppstartsmöten kallas uttalat båda parter om det är ett par. Mötena genomförs mer i dialog i ett tidigt skede än att tomtägarna ska komma in med ett färdigt förslag som kommunen antingen ska godkänna eller förkasta.

Senast uppdaterad: 2020-11-11