Samråd om uttag av älvsvatten

Bodens kommun genomför nu avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken och miljöbedömningsförordningen inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för uttag av vatten från Lule älv. Området ligger intill Svedjans reningsverk (del av Bodsvedjan 1:14). Uttaget av vatten beräknas med en högsta årlig volym om 63 miljoner kubikmeter. För verksamheten kommer även vissa vattenanläggningar att utföras inom fastigheten, såsom uttagsledningar, och arbeten för att bringa vattenanläggningarna på plats.

Verksamheten bedöms främst innebära miljöeffekter för fisk, djur och växtliv i direkt anslutning till uttagspunkten på grund av ändrade strömningsförhållanden. Verksamhetens miljöeffekter kommer att utredas vidare inom ramen för den miljökonsekvensbeskrivning som kommer att tas fram. I miljökonsekvensbeskrivningen kommer det bland annat att utredas och redovisas alternativa lokaliseringar och utformningar, påverkan på miljökvalitetsnormer och andra miljöeffekter som verksamheten kan tänkas ge upphov till.

Samrådsmöte tisdag den 31 maj klockan 18:30-20:00 i kommunstyrelsesalen i Stadshuset, ingång via Kyrkgatan 24.

Eventuella synpunkter på samrådsunderlaget vill vi ha skriftligen till: Magnus Bäckström, Bodens kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 961 86 Boden eller Via e-post: magnus.j.backstrom@boden.se

Inkomna synpunkter ska vara inlämnade senast den 20 juni 2022.

Samrådsunderlag för den planerade verksamheten finns tillgängliga på följande platser:

- Stadshuset, Medborgarservice, entréplan öppet vardagar 08:00-12:00 och 13:00-16:00

När samrådet slutförts fortsätter arbetet med den specifika miljö-bedömningen genom upprättande av miljökonsekvensbeskrivning och övriga tillhörande handlingar. Därefter prövas ansökan av Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt.

Ladda ner dokument
samrådshandling_220512
Senast uppdaterad: 2022-06-03